Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målsättningen för denna undervisning är att studenten i enlighet med Högskolelagen kap 1 8§ (1992:1434) ska uppnå ett akademiskt förhållningssätt till medie- och informationskunnighet som är relaterat till aktuell studienivå och som ska ligga till grund för det livslånga lärandet.

Enligt Alexandria-deklarationen (2005) kan informationskunnighet definieras som människors förmåga att

 • förstå sina informationsbehov,
 • lokalisera och värdera informationens kvalitet,
 • lagra och hämta information,
 • använda information på ett effektivt och etiskt korrekt sätt,
 • tillämpa information för att skapa och kommunicera kunskap

Lärare och personal

Högskolebiblioteket erbjuder individanpassad informationssökning och workshops kring bibliotekets söktjänster inklusive DiVA, referenshanteringssystemet EndNote och Open Access/Parallellpublicering. Kontakta biblioteket om önskemål.

Studenter

Högskolebiblioteket erbjuder kurser på 3 nivåer som bokas och planeras i samråd med kontaktbibliotekarien för ämnet. Som lärare kan du även beställa anpassade kurser för studenter. Vid välkomstdagarna får studenterna en kort introduktion till biblioteket.

I. Biblioteksintroduktion

Målsättning: Studenten ska få kännedom om bibliotekets tjänster via bibliotekets webbplats, kunna söka fram och beställa litteratur samt hitta i biblioteket.
När: termin 1, vid terminsstart
Omfattning: 20-40 minuter

Kan innehålla:

 • Bibliotekets webbplats och ämnesguider
 • Kurslitteratur, böcker/e-böcker, databaser och tidskrifter
 • Låneregler
 • Via Bibliotekets söktjänst söka fram lokalt material, lokalisera sökresultat med hjälp av
 • Wagnerkartan samt beställa utlånat material.
 • Visning av bibliotekets lokaler
 • Referenshantering efter diskussion med kursansvarig lärare
 • Upphovsrätt 

II. Grundläggande informationssökning

Målsättning: Studenten ska känna till viktiga informationsresurser inom sitt ämnesområde, behärska grundläggande sökteknik samt kunna urskilja vetenskapliga informationskällor.
När: termin 1-3, helst i anslutning till en kursrelaterad informationssökningsuppgift
Omfattning: 1-2 lektionstimmar + sökhandledning i datasal.

Kan innehålla:

 • Använda Bibliotekets söktjänst effektivt
 • Grundläggande sökteknik
 • LIBRIS, nationell bibliotekskatalog för universitet och högskolor - fjärrlån
 • GoogleScholar
 • Ämnesrelevanta databaser och ordböcker
 • Vetenskapliga publikationer – artiklar, avhandlingar
 • Kritisk granskning och värdering av information
 • Upphovsrätt
 • Referenshantering enligt institutionernas önskemål

III. Informationssökning inför examensarbete/uppsats

Målsättning: Fördjupning av moment introducerade vid nivå II i syfte att studenten ska vara väl förberedd att planera och genomföra sökningar.
När: inför examensarbete/uppsats
Omfattning: 1-2 lektionstimmar + sökhandledning i datasal.

Innehåll:

 • Planering av informationssökningsprocessen
 • Fördjupad kännedom om ämnesrelevanta databaser.
 • Repetition av sökteknik
 • Källkritik och upphovsrätt
 • Referenshantering och litteraturförteckning enligt institutionernas önskemål
 • Fjärrlån och kopiebeställningar

Boka undervisning från biblioteket

Vi önskar att du bokar i god tid, gärna 2 veckor i förväg. Tänk också på att ha kursens innehåll, nivå och uppgifter som kan kopplas till informationssökning i beaktande.  

Vår undervisning bygger på återkommande tillfällen under studenternas utbildning. För att underlätta studenternas lärande kan föreläsningarna med fördel kompletteras med workshop. 

 

Mer information


Biblioteket

account_circle Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal.
bibliotek@hv.se Entré på plan 2
Senast uppdaterad