Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målsättningen för denna undervisning är att studenten i enlighet med Högskolelagen kap 1 8§ (1992:1434) ska uppnå ett akademiskt förhållningssätt till medie- och informationskunnighet som är relaterat till aktuell studienivå och som ska ligga till grund för det livslånga lärandet.

Enligt Alexandria-deklarationen (2005) kan informationskunnighet definieras som människors förmåga att

 • förstå sina informationsbehov,
 • lokalisera och värdera informationens kvalitet,
 • lagra och hämta information,
 • använda information på ett effektivt och etiskt korrekt sätt,
 • tillämpa information för att skapa och kommunicera kunskap

Lärare och personal

Högskolebiblioteket erbjuder individanpassad informationssökning och workshops kring bibliotekets söktjänster inklusive DiVA, referenshanteringssystemet EndNote och Open Access/Parallellpublicering. Kontakta biblioteket om önskemål.

Studenter

Högskolebiblioteket erbjuder kurser på 3 nivåer som bokas och planeras i samråd med kontaktbibliotekarien för ämnet. Som lärare kan du även beställa anpassade kurser för studenter. Vid välkomstdagarna får studenterna en kort introduktion till biblioteket.

I. Biblioteksintroduktion

Målsättning: Studenten ska få kännedom om bibliotekets tjänster via bibliotekets webbplats, kunna söka fram och beställa litteratur samt hitta i biblioteket.
När: termin 1, vid terminsstart
Omfattning: 20-40 minuter

Kan innehålla:

 • Bibliotekets webbplats och ämnesguider
 • Kurslitteratur, böcker/e-böcker, databaser och tidskrifter
 • Låneregler
 • Via Bibliotekets söktjänst söka fram lokalt material, lokalisera sökresultat med hjälp av
 • Wagnerkartan samt beställa utlånat material.
 • Visning av bibliotekets lokaler
 • Referenshantering efter diskussion med kursansvarig lärare
 • Upphovsrätt 

II. Grundläggande informationssökning

Målsättning: Studenten ska känna till viktiga informationsresurser inom sitt ämnesområde, behärska grundläggande sökteknik samt kunna urskilja vetenskapliga informationskällor.
När: termin 1-3, helst i anslutning till en kursrelaterad informationssökningsuppgift
Omfattning: 1-2 lektionstimmar + sökhandledning i datasal.

Kan innehålla:

 • Använda Bibliotekets söktjänst effektivt
 • Grundläggande sökteknik
 • LIBRIS, nationell bibliotekskatalog för universitet och högskolor - fjärrlån
 • GoogleScholar
 • Ämnesrelevanta databaser och ordböcker
 • Vetenskapliga publikationer – artiklar, avhandlingar
 • Kritisk granskning och värdering av information
 • Upphovsrätt
 • Referenshantering enligt institutionernas önskemål

III. Informationssökning inför examensarbete/uppsats

Målsättning: Fördjupning av moment introducerade vid nivå II i syfte att studenten ska vara väl förberedd att planera och genomföra sökningar.
När: inför examensarbete/uppsats
Omfattning: 1-2 lektionstimmar + sökhandledning i datasal.

Innehåll:

 • Planering av informationssökningsprocessen
 • Fördjupad kännedom om ämnesrelevanta databaser.
 • Repetition av sökteknik
 • Källkritik och upphovsrätt
 • Referenshantering och litteraturförteckning enligt institutionernas önskemål
 • Fjärrlån och kopiebeställningar

Boka undervisning från biblioteket

Vi önskar att du bokar i god tid, gärna 2 veckor i förväg. Tänk också på att ha kursens innehåll, nivå och uppgifter som kan kopplas till informationssökning i beaktande.  

Vår undervisning bygger på återkommande tillfällen under studenternas utbildning. För att underlätta studenternas lärande kan föreläsningarna med fördel kompletteras med workshop. 

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen