Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är det material som har samlats in eller genererats av forskare genom ett projekt för att tjäna som underlag till vetenskapliga analyser och validering av forskningsresultat. Forskningsdata kan vara allt från mätresultat och observationer till datakod, bilder och ljudfiler.

Forskningsdata är en viktig del av forskningen och idag ökar andelen forskningsfinansiärer och myndigheter som arbetar för att tillgängliggöra forskningsdata samt att bevara den långsiktigt.

För att uppfylla detta så krävs också att hanterandet av data sker på ett korrekt sätt. En vägledning i detta är FAIR-principerna som innebär att forskningsdata ska vara sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)

Vem äger forskningsdatan?

Forskaren äger inte själv sin forskningsdata. Om forskningen bedrivits till exempel vid universitet eller högskolan så är  det lärosätet som äger forskningsdatan.  Forskningsdatan blir därmed en allmän handling. Eftersom Högskolan Väst är en myndighet tillämpas offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar kan begäras ut från allmänheten så länge de inte omfattas av en sekretessbestämmelse eller annan relevant lagstiftning. 

I bilden nedan illustreras hur det kan gå till när en förfrågan om att ta del av en handling hos en myndighet.  Då tittar man först på om handlingen är färdig eller under arbete. Därefter görs en bedömning om handlingen kan lämnas ut. När å andra sidan dokument eller material produceras av en myndighet så görs en bedömning om det blir offentlig handling eller sekretessbelagt. Vid en begäran om att få ta del av sekretesskyddat material så görs en sekretessprövning.

Bild på hur processen går till

Kontakt


Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå Bibliotekarie
elisabeth.navera@hv.se
Senast uppdaterad