Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

En bok kan vara en antologi (samlingsverk) eller en monografi (en publikation som avser ett särskilt ämne inom vetenskapen).

Mall
Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel i kursiv stil.  x. uppl. Förlagsort: Förlag.

  • En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel när förändringar i verket blir ny upplaga. 
  • Upplageuppgift ska vara med i referensen efter bokens titel.
  •  Nytryckningar anges inte
  • Om boken tillhör en serie skall serieuppgift skrivas inom parentes sist i referensen.

Texthänvisning
Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. 

Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

Bok, en författare

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Svedberg, 2021)

I referenslista
Svedberg, L. (2021). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. 7. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok, två till tre författare

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Berlin & Kastberg Weichselberger, 2021)

(Sorbring, Löfgren-Mårtenson & Molin, 2021)

I referenslista
Berlin, J. & Kastberg Weichselberger, G. (2021). Styrning av hälso- och sjukvård. 2. uppl. Stockholm: Liber.

Sorbring, E., Löfgren-Mårtenson, L. & Molin, M. (2021). Livet på internet: surfa säkert och hitta rätt. Malmö: LL-förlaget.

Bok, fler än tre författare

I referenslistan ska alla bokens författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Refererar du till ett kapitel i en bok ska din referens gå till kapitelförfattaren, se Kapitel/del i bok.

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
Bergh m. fl. (2012) menar att . . . 

Det beskrivs att . . . . (Bergh m. fl., 2012)

I referenslista
Bergh, M., Carlson, E., Friberg,F. & Gedda, B. (2102). Pedagogik inom vård och handledning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok (samlingsverk), en redaktör

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Eriksson red., 2015)

(Blomqvist m.fl. red., 2017)
(Winch m.fl., 2011)

I referenslista
Eriksson, M. (red.) (2015). Salutogenes: om hälsans ursprung - från forskning till praktisk tillämpning. 1. uppl. Stockholm: Liber.

Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (red.) (2017). Omvårdnad och äldre. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok (SAMlingsverk), flera redaktörer

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Bernhard, Gråsjö & Karlsson, red, 2021)

I referenslista
Bernhard, I., Gråsjö, U. & Karlsson, C. (red.) (2021). Unlocking Regional Innovation and Entrepreneurship: The potential for increasing capacities. Edward Elgar Publishing.

Bok, författare och redaktör saknas

Mall
Titel. (År). Uppl. Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning
(Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion, 2001)

I referenslista
Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). 9. uppl. Stockholm: Transportgruppen.

Bok, organisation, myndighet etc. som författare

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (2021)

(Svenska språknämnden, 2005)

I referenslista
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (2021). Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020. Katrineholm: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Svenska språknämnden (2005). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Bok, olika upplagor

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning

Egidius (2002) förklarar .... alt. Författaren förklarar att . . .  (Egidius, 2002)

Kotler & Armstrong (2021) menar att . . .  alt. Författarna beskriver att . . .  (Kotler & Armstrong, 2021)

I referenslista
Egidius, H. (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 7. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2021). Principles of Marketing . 18. uppl. Harlow: Pearson Prentice Hall.

Bok i serie

Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Hedin, 2000)

(Lavoie & Camlee-Wright, 2000)

I referenslista
Hedin, C. (2000). Värdegrunden i IT-samhället: etik och pedagogik i mötet med informationsteknologin. Stockholm: HLS. (Häften för didaktiska studier, 72/73).

Lavoie, D. & Camlee-Wright, E. (2000). Culture and enterprise : the development, representation and morality of business. London: Routledge. (Routledge studies in the modern world economy, 26).

Elektronisk bok

Mall
Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel i kursiv stil. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: Databas [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

Texthänvisning
Commel (2009) redovisar  . . .  alt. I hans redovisning om . . .  (Commel, 2009).

I referenslista
Commel, J. (2009). Twitter Power 2.0 : How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. [Elektronisk] Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Tillgänglig: DawsonEra [2019-11-28].

Kapitel i bok

När du refererar till ett kapitel i en bok kan du tänka på det som att du läst en artikel i en tidskrift. Det är författaren av kapitlet och kapitlets titel som du refererar till och som du skriver främst i din referens. Därefter följer I och hela referensen till den bok kapitlet finns i.   

En sådan bok kallas ofta för antologi eller samlingsvolym. Den eller de som sammanställer boken benämns redaktör (red.), på engelska editor (ed.)

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Mall
Kapitelförfattarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I Bokens redaktör/er Namn, Förnamnsinitial (red.) Bokens titel i kursiv stil. Förlagsort: Förlag, sidor.

Uppmärksamma här att ordet I används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning
Texthänvisningen här ser ut som för en bok med en författare.
(Mulinari, 2007)

I referenslista
Mulinari, D. (2007). Familjer över gränser. I Hjerm, M. & Peterson, A. (red.) Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning, ss. 194-217.

Selnes, F. & Sallis, J. (2003). Promoting relationship learning. I Egan, J. & Harker, M.J. (red.) Relationship marketing. Vol.3. Paradigm or perspective: The future of relationship marketing. London: SAGE Publications, ss. 277-304.

RAPPORTER

Mall
Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Rapportens titel i kursiv stil. (Rapportens nr.) [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. URL [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

Texthänvisning
(Bernhard, I. m. fl.., 2020)

I referenslista
Bernhard, I., Lundh Snis, U., Gellerstedt, M. & Svensson, L. (2020). Samverkansmodell för Arbetsintegrerat Lärande i Forskarutbildning: En ökad samhällsrelevans genom interaktiva flöden. (Rapport 2020:4) [Elektronisk] Trollhättan: Högskolan Väst. Tillgänglig: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1517520/FULLTEXT01.pdf [2022-02-10].

Religiösa texter

Bibeln och andra religiösa texter är exempel på texter som är så vanliga att de inte behöver tas med i källförteckningen.

När du refererar till Bibeln behöver du inte ange tryckår. Däremot kan det ibland vara lämpligt att inom parentes ange vilken bibelöversättning du har använt. I löpande text skriver du t ex:

Hos Johannes, kapitel 1, verserna 1-18 (Nya testamentet, 2000) läser vi om hur Ordet blev människa.
 

Texthänvisning
(Nya testamentet, 2000)

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen