Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

En bok kan vara en antologi (samlingsverk) eller en monografi (en publikation som avser ett särskilt ämne inom vetenskapen).

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel i kursiv stil.  x. uppl. Förlagsort: Förlag.

  • En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel när förändringar i verket blir ny upplaga. 
  • Upplageuppgift ska vara med i referensen efter bokens titel.
  •  Nytryckningar anges inte
  • Om boken tillhör en serie skall serieuppgift skrivas inom parentes sist i referensen.

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. 

Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

Bok, en författare

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

(Svedberg, 2021)

I referenslista

Svedberg, L. (2021). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. 7. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok, två till tre författare

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

(Berlin & Kastberg Weichselberger, 2021)

(Sorbring, Löfgren-Mårtenson & Molin, 2021)

I referenslista

Berlin, J. & Kastberg Weichselberger, G. (2021). Styrning av hälso- och sjukvård. 2. uppl. Stockholm: Liber.

Sorbring, E., Löfgren-Mårtenson, L. & Molin, M. (2021). Livet på internet: surfa säkert och hitta rätt. Malmö: LL-förlaget.

Bok, fler än tre författare

I referenslistan ska alla bokens författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Refererar du till ett kapitel i en bok ska din referens gå till kapitelförfattaren, se Kapitel/del i bok.

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

Bergh m. fl. (2012) menar att . . . 

Det beskrivs att . . . . (Bergh m. fl., 2012)

I referenslista

Bergh, M., Carlson, E., Friberg,F. & Gedda, B. (2102). Pedagogik inom vård och handledning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok (samlingsverk), en redaktör

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

(Eriksson red., 2015)

(Blomqvist m.fl. red., 2017)
(Winch m.fl., 2011)

I referenslista

Eriksson, M. (red.) (2015). Salutogenes: om hälsans ursprung - från forskning till praktisk tillämpning. 1. uppl. Stockholm: Liber.

Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (red.) (2017). Omvårdnad och äldre. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bok (Samlingsverk), flera redaktörer

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

(Bernhard, Gråsjö & Karlsson, red, 2021)

I referenslista

Bernhard, I., Gråsjö, U. & Karlsson, C. (red.) (2021). Unlocking Regional Innovation and Entrepreneurship: The potential for increasing capacities. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Bok (Samlingsverk), redaktör som är också kapitelförfattare


Mall
se längst upp på sidan

Texthänvisning
(Friberg, 2022)

I referenslista
Friberg, F. (2022). Tankeprocessen under examensarbetet. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur, s.41- 57.

Bok, författare och redaktör saknas

Mall

Titel. (År). Uppl. Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

(Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion, 2001)

I referenslista

Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). 9. uppl. Stockholm: Transportgruppen.

Bok, organisation, myndighet etc. som författare

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (2021)

(Svenska språknämnden, 2005)

I referenslista

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (2021). Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020. Katrineholm: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Svenska språknämnden (2005). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Bok, olika upplagor

Mall

se längst upp på sidan.

Texthänvisning

Egidius (2002) förklarar .... alt. Författaren förklarar att . . .  (Egidius, 2002)

Kotler och Armstrong (2021) menar att . . .  alt. Författarna beskriver att . . .  (Kotler & Armstrong, 2021)

I referenslista

Egidius, H. (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 7. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2021). Principles of Marketing . 18. uppl. Harlow: Pearson Prentice Hall.

Bok i serie

Mall

se längst upp på sidan

Texthänvisning

(Hedin, 2000)

(Lavoie & Camlee-Wright, 2000)

I referenslista

Hedin, C. (2000). Värdegrunden i IT-samhället: etik och pedagogik i mötet med informationsteknologin. Stockholm: HLS. (Häften för didaktiska studier, 72/73).

Lavoie, D. & Camlee-Wright, E. (2000). Culture and enterprise : the development, representation and morality of business. London: Routledge. (Routledge studies in the modern world economy, 26).

Elektronisk bok

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel i kursiv stil. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: Databas [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel i kursiv stil. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: länk till boken [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

Texthänvisning

Commel (2009) redovisar  . . .  alt. I hans redovisning om . . .  (Commel, 2009).

Lundberg, Cooper och Marmot (2011) använder . . .  alt. I boken beskrivs hur . . . (Lundberg, Cooper & Marmot, 2011).

I referenslista

Commel, J. (2009). Twitter Power 2.0 : How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. [Elektronisk] Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Tillgänglig: Ebookcentral [2019-11-28].

Lundberg, U. & Cooper, C.L. (2011). The science of occupational health: stress, psychobiology, and the new world of work. [Elektronisk] Chichester: Wiley-Blackwell. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vast-ebooks/detail.action?docID=624702 [2023-06-27].

Kapitel i antologi

När du refererar till ett kapitel i en bok kan du tänka på det som att du läst en artikel i en tidskrift. Det är författaren av kapitlet och kapitlets titel som du refererar till och som du skriver främst i din referens. Därefter följer I och hela referensen till den bok kapitlet finns i.   

En sådan bok kallas ofta för antologi eller samlingsvolym. Den eller de som sammanställer boken benämns redaktör (red.), på engelska editor (ed.)

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Mall

Kapitelförfattarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I Bokens redaktör/er Namn, Förnamnsinitial (red.) Bokens titel i kursiv stil. Förlagsort: Förlag, sidor.

Uppmärksamma här att ordet I används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning

Texthänvisningen här ser ut som för en bok med en författare.
(Mulinari, 2007)

I referenslista

Mulinari, D. (2007). Familjer över gränser. I Hjerm, M. & Peterson, A. (red.) Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning, ss. 194-217.

Selnes, F. & Sallis, J. (2003). Promoting relationship learning. I Egan, J. & Harker, M.J. (red.) Relationship marketing. Vol.3. Paradigm or perspective: The future of relationship marketing. London: SAGE Publications, ss. 277-304.

Ljudbok / Talbok

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Ljudbokens titel i kursiv stil  [Ljudbok / alt Talbok] Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

Bornemark (2019, kap. 3, 02:04:28) 

I referenslista

Bornemark, J. (2019). Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde [Ljudbok]. 2.uppl. Stockholm: Volante.

Rapporter (även pdf)

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Rapportens titel i kursiv stil. (Rapportens nr.) [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. URL [Åtkomstdatum XXXX-XX-XX].

Texthänvisning

(Bernhard, I. m. fl.., 2020)

Bolin, Sorbring och Nyman (2023) diskuterar i sin rapport . . . alt. ...(Bolin, Sorbring & Nyman, 2023).

I referenslista

Bernhard, I., Lundh Snis, U., Gellerstedt, M. & Svensson, L. (2020). Samverkansmodell för Arbetsintegrerat Lärande i Forskarutbildning: En ökad samhällsrelevans genom interaktiva flöden. (Rapport 2020:4) [Elektronisk] Trollhättan: Högskolan Väst. Tillgänglig: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1517520/FULLTEXT01.pdf [2022-02-10].

 

 Bolin, A., Sorbring, E. & Nyman, J. (2023). Socialtjänstens brottsförebyggande arbete ur ungas perspektiv.  (Rapport i korthet) [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst. https://www.hv.se/globalassets/dokument/forska/socialtjanstens-brottsforebyggande-arbete.pdf

Religiösa texter

Bibeln och andra religiösa texter är exempel på texter som är så vanliga att de inte behöver tas med i källförteckningen.

När du refererar till Bibeln behöver du inte ange tryckår. Däremot kan det ibland vara lämpligt att inom parentes ange vilken bibelöversättning du har använt. I löpande text skriver du t ex:

Hos Johannes, kapitel 1, verserna 1-18 (Nya testamentet, 2000) läser vi om hur Ordet blev människa.

Texthänvisning

(Nya testamentet, 2000)

Senast uppdaterad