Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Upphovsrättslagen

1960 kom en lag som ger den som skapat ett verk rätt att själv bestämma hur det ska användas. Samtliga upphovsmän, oavsett nationalitet, får således samma skydd och, till skillnad från när man ansöker om patent, krävs ingen formell ansökan för att få det upphovsrättsliga skyddet. Rätten att kopiera sidor ur upphovsrättsligt skyddade verk är mycket begränsad.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729

Upphovsman och verkshöjd

Upphovsman är den som har gjort ett originellt eller personligt verk. Det kan vara att man skrivit en bok, utvecklat dataprogram, tagit ett foto, skrivit ett musikstycke eller målat en tavla.

Det krävs ingen formell registrering för att få detta skydd, men verket måste ha verkshöjd, vilket innebär att verkets konstnärliga och personliga utseende bedömts.Termen är ”originality”. Det ska alltså vara så särskiljande att två personer inte kan skapa samma produkt. Det är ett svårt område och man bör utgå från att allt har verkshöjd. 

Skyddstid

Ett verk är, enligt upphovsrättslagen, skyddat 70 år efter upphovsmannens död. Om verket har fler upphovsmän är det skyddat 70 år efter den siste upphovsmannens död. Symbolen för copyright, ©, kan fungera som påminnelse om att ett verk är skyddat, men har ingen rättslig verkan i Sverige.Upphovsrättslagen ska tolkas restriktivt. Finns ingen inskränkning i upphovsmannens ensamrätt, krävs rättsinnehavarens tillstånd.

Ekonomisk och ideell rätt

Upphovsrätten består av:

  • den ideella rätten, d v s rätten att bli namngiven i samband med att verket används och rätten att motsätta sig att verket ändras. Denna rättighet kan inte säljas eller ärvas. Om någon använder delar av ett verk och på något sätt kränker upphovsmannen, kan denne kräva skadestånd.

  • den ekonomiska rätten (förfoganderätten), d v s rätten att kopiera verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen själv får till exempel göra om det ursprungliga verket och får även publicera det var han eller hon vill. Rättigheten kan säljas/överlåtas. Det är denna del som man "lever på".

Begränsningar

Upphovsmannen har inte obegränsad ensamrätt till sitt verk. Det finns undantag som begränsar ensamrätten. Här görs en avvägning mellan upphovsmannens och samhällets intresse.

Upphovsrätten gäller inte:

  • Grundlagar
  • Beslut av myndigheter
  • Yttrande av svenska myndigheter

Creative Commons

I mer än tio år har Creative Commons licenserna underlättat för upphovsmän som önskar dela med sig delvis eller helt av de verk de skapat.

Läs mer om detta på sidorna Creative Commons och CC Search.

Akademisk hederlighet

Att använda sig av andras texter för att t ex förtydliga egna tankegångar och förstärka sina teser är idag en verklighet, men man måste komma ihåg att tala om vem som skapat det material man vill använda sig av. Plagiering är något som inte accepteras eftersom det innebär att man framställer sig själv som upphovsman till ett verk, en presentation etc. trots att någon annan äger rättigheterna.

  • Var tydlig med vad som är ditt och vad andra gjort! 
  • Fråga din lärare eller dina kollegor vad som är fritt att använda, men glöm inte ange upphovsman även om du frågat om tillstånd
  • Ändra inte i materialet - det är ett intrång i upphovsmannens rättigheter! 

Läs mer om vad och hur du får kopiera på sidan om Kopiering

 

Senast uppdaterad