Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du refererar till olika sorters material enligt APA 7, men börja med att läsa igenom innehållet på denna sida för att lära dig hur du använder dig utav referenssystemet, t.ex. APA 7, för vem? och Vilka delar består en referens av?

 

APA 7, För vem?

Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, programmet Socialpsykiatrisk vård, Digitala media, 3D-animation eller Webmaster ska du använda dig utav denna guide.

Om du läser till lärare använd i första hand Göteborgs universitets APA-lathund.

APAs blogg finns möjlighet att söka fram fördjupad information om referenshantering.  

Läser du till ingenjör så kan du även använda dig utav Chalmers guide om APA-systemet.

Vilka delar består en referens av?

En referens kan innehålla följande delar. Nedan är varje del fetmarkerad för att markera platsen i referensen.

Vem (författare)

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

När (år)

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

Titel (artikelns titel)

Lundin, L. (2020). Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1838030

Titel (tidskriftens titel)

Lundin, L. (2020).Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1838030

Var (förlag) - när det gäller boktitlar

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

Sidor (för artikel eller kapitel)

Lundin, L. (2020). Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi.org.10.1080/15332985.2020.1838030

Antal författare, m. fl. och et al.

Den svenska förkortningen för med flera är m. fl. Den latinska förkortningen för med flera är et al. och används om du skriver din text på engelska. Om du skriver din text på svenska kan du välja en av förkortningarna, det viktiga är att du är konsekvent i ditt användande. 

Löpande text

När du har en text med 1-2 författare ska en/båda skrivas med i löpande text i hela arbetet.

Exempel:
Andersson och Weimar (2010) menar att…

Det framkom att konst på sjukhus kan verka inspirerande (Andersson & Weimar, 2010).

När du har en text med 3 eller fler författare skriver du så här:

Exempel:
Nymark m. fl. (2022) fann i sin studie...

Referenslistan

När du skriver din referenslista tar du med alla författare om de är 1-20 stycken. Är det 21 författare eller fler skriver du de första 19 och avslutar med den sista. Du visar detta med hjälp av tre punkter mellan författare 19 och den sista.

Exempel när artikeln har fler än tjugo författare:
Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Ádám, N., Adamovová, L., Ahn, C-K., Ahn, H-N., Alansari, B. M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, A., Ayearst, L. E., Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M. A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., … McCrae, R. R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310(5745), 96–100.

Vill du se artikeln i sin helhet och alla 87 författare, gå till https://doi.org/10.1126/science.1117199

Flera myndigheter som upphovsman

Texthänvisning

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och  Statistiska centralbyrån (SCB) (2020) är båda utgivare av publikationen Statistiska meddelanden och beskriver att svenska högskolor . . . 

Referenslistan

Universitetskanslersämbetet & Statistiska centralbyrån. (2020). Universitet och högskolor: Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19. Statistiska Meddelanden UF 19 SM 2001. (Utbildning och forskning.) https://www.scb.se/contentassets/4ea5b508880c4086bb12fdd190a1e364/uf0211_2018l19_sm_uf19sm2001.pdf/

Citat/Blockcitat

Citat används så sparsamt som möjligt. Om du behöver citera ska, förutom författare och år, sidnummer anges. Citerar du mindre än fyrtio ord gör du det i löpande text. Citerar du mer än fyrtio ord visar du detta med ett stycke med indrag på vänster sida, mindre teckenstorlek och eventuellt mindre radavstånd.

Exempel färre än fyrtio ord:
Andersson (2015) skriver om personcentrerad vård och menar att "Personcentrerad vård ökar kvaliteten i vården och både patienter och personal ger denna högt betyg" (s. 123).

Exempel fler än fyrtio ord:Bild på hur ett citat ser ut i en text med textindrag
OBS!
Blockcitatet ska ej ha citattecken. Inte heller någon punkt efter parentesen när den innehåller en sidhänvisning till blockcitatet.

Saknar artikeln eller webbsidan sidnumrering och du har citerat?

I så fall anger du rubriken och det stycke där ditt citat återfinns.

Exempel:
...(Smith, 2018, Introduction, stycke 3)

Referensen till referenslistan görs utifrån det material du använt.

DOI-nummer

DOI-nummer är ett unikt ID-nummer som artiklar kan få, men även tryckta källor. Det är upp till tidskriften att bestämma om de vill använda DOI eller inte.

När en artikel har ett DOI-nummer skriver du det sist i referensen. DOI-numret ska hyperlänkas, göras klickbar, https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021150. Läsaren ska ha möjlighet att enkelt klicka sig vidare från din text till den du hänvisar till.

Love, M. F., Sharrief, A., Chaoul, A., Savitz, S., & Beauchamp, J. E. S. (2019). Mind-body interventions, psychological stressors, and quality of life in stroke survivors: A systematic review. Stroke, 50(2), 434-440. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021150

Ändra DOI-numret

När du skriver uppsats på C- och D-nivå behöver du ändra i den DOI-länk du har om den innehåller raden ezproxy.server.hv.se.

Varför det? Jo, länkar med ezproxy.server.hv.se länkar läsaren in till Högskolan Västs resurser. Din uppsats kan bli läst av personer som inte har inloggning till Högskolan Västs resurser och då kommer de inte in på den sida där artikeln finns.

Det här DOI-numret https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1111/jocn.14325 behöver göras om till följande https://doi.org/10.1111/jocn.14325.

Du tar bort det fetmarkerade och bindestrecket mellan DOI och org byter du ut till en punkt. https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1111/jocn.14325.

Testa länken innan du arbetar vidare!

Om DOI-nummer saknas

Om DOI-nummer saknas kompletterar du artikelreferensen med direktlänk till artikeln om den fungerar för läsaren. Tänk även här på att alla inte kommer åt Högskolan Västs resurser. Om du inte hittar en öppen länk avslutas referensen efter sidnumren.

Mer om DOI och länkar hittar du på APA Style: When to include DOIs and URLs.

Efternamn

Det finns många olika format på efternamn, ett eller två, med och utan bindestreck, med prefix eller suffix. Hur det än ser ut ska din referens alltid matcha det som står på dokumentet du använt dig av. Några exempel:

Författaren heter Daniel J. Kleiven-Karlsson

I löpande text: 
Kleiven-Karlsson (2016)... alt ... (Kleiven-Karlsson, 2016).

I referenslistan: 
Kleiven-Karlsson, D. J. (2016)...

Författaren heter Ulla Hällgren Graneheim

I löpande text: 
Hällgren Graneheim (2004)... alt ...(Hällgren Graneheim, 2004).

I referenslistan: 
Hällgren Graneheim, U. (2004)...

Författaren heter Simone de Beauvoir

I löpande text:
de Beauvoir (1944)... alt ...(de Beauvoir, 1944).

I referenslistan:
de Beuavoir, S. (1944)... 

Förkortningar

En förkortning är en kort form av ett ord eller en fras. Förkortningar används för att öka läsbarheten samtidigt som de ska användas sparsamt. När du vill använda en förkortning skriver du vid första tillfället ut ordet/begreppet i löpande text med förkortningen i parentes. Därefter använder du förkortningen konsekvent i resten av texten. 

Exempel:
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) styr hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. HSL (SFS 2017:30) innefattar alla som erbjuder någon form av vård.

I referenslistan skriver du:
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Du utesluter alltså förkortningen i referenslistan. 

Förnamn

Om författaren heter Anna-Lena Karlsson skriver du Karlsson, A.-L.

Om författaren heter Lars Erik Bengtsson skriver du Bengtsson, L. E.

Hänvisa till fler än en källa i samma mening

Om du hänvisar till fler än en källa i samma mening eller stycke gäller följande:

Efternamnen ska stå i bokstavsordning med semikolon (;) mellan. Detta för att det är i den ordning de kommer i referenslistan.

Exempel:
(Andersson, 2019; Davidson m. fl., 2017; Svensson & Hansson, 2020).

Om du har två eller fler källor med samma författare så skrivs de i ordningen äldst först, nyast sist. Detta för att det är den ordning du har i referenslistan.

Exempel:
...(Andersson, 2011; Andersson, 2014; Andersson, 2020).

Om du vill hänvisa till de tre källorna i översta exemplet (Andersson, 2019; Davidson m.fl., 2017; Svensson & Hansson, 2020) men tycker att Svensson och Hansson är mest relevant kan du skriva:

(Svensson & Hansson, 2020, se också Andersson, 2019; Davidson m. fl., 2017). Då bryter du bokstavsordningen och därefter går du åter till den.

Ibid

Ibid, och inte heller (a.a.) vilket betyder anfört arbete, används inte i APA.

Länkar / URL:er

När det gäller länkar, så kallade URL:er till dokument, artiklar, webbsidor med mera ska länkarna i ditt arbete vara klickbara (hyperlänkade) i ditt dokument om det kommer publiceras eller läsas online.

Ska det inte publiceras eller läsas online får du välja om länkarna ska vara klickbara eller inte.

Publikationsår

Om publikationsår saknas anges istället (u.å.) för 'utan år' om du skriver din text på svenska respektive (n.d.) för 'no date' om du skriver din text på engelska. 

Vi rekommenderar att du skriver (Författare, år) eller ...Författare (år) i hela texten. APA 7 tillåter dock att du utesluter året enbart när du refererar till samma källa i samma stycke och bara när det är aktiv referens. Exempel:

Knowles m. fl. (2020) myntade begreppet andragogik. Andragogik är en pedagogik som riktar sig till vuxna studerande. Andragogiken handlar enligt Knowles m. fl. om att möta den vuxne där denne befinner sig kunskapsmässigt samt att använda ett mer aktiverande arbetssätt. På engelska kallas andragogik för the theory of adult learning (Knowles m. fl., 2020). 

Om du vill arbeta på detta sätt är det mycket viktigt att du inte flyttar runt meningar så du tappar bort den kompletta referensen, d.v.s. Knowles m. fl. (2020). 

Texthänvisning, aktiv och passiv referens

Aktiv texthänvisning när författaren görs aktiv, fokus på författaren:
Svensson (2020) hänvisar till att man ska...

Passiv texthänvisning när författaren görs passiv, fokus på innehåll:
Palliativ vård är den vård som erbjuds patienten vid livets slut (Willman, 2018).

Hur långt får ett referat vara?

Ett referat kan bestå av flera meningar. När detta sker refererar du till källan vid första omnämnandet, det vill säga i första meningen. När källan väl har refererats till är det inte nödvändigt att upprepa referensen så länge din text och sammanhanget visar att du är kvar i samma källa. När du är klar med en källa kommer nästa referens alternativt dina egna tankar. Om din text innehåller fler källor eller växlar mellan källor, upprepa referenserna så fort de används på nytt så det blir tydligt. Läs dina meningar noggrant för att vara säker på att du har refererat korrekt.

Börjar du med ett nytt stycke och vill fortsätta referera till samma källa som i föregående stycke ska du ha med referensen på nytt.

Sekundärkälla / Andrahandskälla

En sekundärkälla/andrahandskälla är en text som refererar till en primärkälla. Primärkälla är till exempel en studie som dokumenterats i form av en vetenskaplig artikel. En avhandling är också en primärkälla. Men, så fort författaren refererar till någon annan så är det hans eller hennes primärkälla och använder du dig av denna så är det din sekundärkälla.

Det du vill referera till med hjälp av sekundärkällan är en tolkning en annan författare gjort av en text. Använder du en sekundärkälla får din läsare tredjehandsinformation.

Undvik så långt det är möjligt att använda sekundärkällor. Använd dessa när originalverket är svårt att få tag på. Sträva efter att hitta den källa som sade det först. Här kan biblioteket vara till hjälp!

I löpande text anges båda verken. Det måste tydligt framgå att du hänvisar till en sekundärkälla.

Exempel:
Assigioli fann att… (i Teigen, 2018).

Enligt Kristoffersen (2005) menar Orem att…

I exemplen ovan är det Teigens och Kristoffersens böcker/artiklar som jag läst och jag refererar då till dessa i referenslistan.

Assigioli och Orem kan ha utgivningsår om det finns information om vilket år dessa texter publicerades. 

Exempel:

Enligt Hamlid (2020, i Orem, 2003) bör vården av...

Här är det alltså Hamlids text jag läst och även refererar till i referenslistan.

Sidhänvisning

Enligt APA 7 ska du när du lånar ett citat från en text ha med sidnummer i direkt anslutning till citatet. När du sammanfattar en text och skriver om med egna ord behöver inte sidnummer vara med, men det kan anges om det underlättar för läsaren.

Observera! På en del kurser och program på Högskolan Väst har det beslutats att studenter ska visa vilken sida/sidor information har hämtats från i till exempel en bok. Har din lärare informerat om detta eller att det står i uppgiften lägger du till sidhänvisning i dina referenser i löpande text. 

Exempel: 

Hegen (2022, s.12) anser att...

Psykiatrin står inför en utmaning som innebär att... (Hegen, 2022, s.12).

Språk - källor som inte är på svenska eller engelska

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel [Titel översatt till svenska/engelska, d.v.s. det språk du skriver ditt arbete på]. Tidskriftstitel i kursiv stil, Volym kursiv(nr), sidor. https://doi.org...

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel: undertitel. [Titel översatt till svenska/engelska, d.v.s. det språk du skriver ditt arbete på]. (ev. uppl.). Förlag.

Texthänvisning

Olsson (2021) berättar om trunkering...

Referenslistan

Olsson, A. (2021). Einführung in die Informationssuche [Introduktion till informationssökning]. Deutsche Zeitschrift für Bibliothek, 1(19), 2-3. https://doi.org...

OBS! Referensen ovan är påhittad och har inte ett fungerande doi-nummer.

OBS! Om din text är skriven av författare där namnen skrivits med annat alfabet än det romerska ändrar du bokstäverna från alfabetet på språket i det verk du refererar till till alfabetet på det språk du skriver din text på. Detta gör det enklare i referenslistan, både för dig och din läsare.

Statistik

Om du hämtat statistik från en webbsida eller program använder du mallen för webbkälla samt lägger till ett hämtningsdatum i och med att statistik fylls på/ändras över tid.

Exempel:
Statistiska Centralbyrån. (2021). Befolkningsstatistik Sverige 2021. Hämtad 16 juni, 2022 från URL

Om du har ett dokument med redan hämtad statistik refererar du till detta som det dokument det är. 

Anonym källa

Kravet på att referera försvinner när du som textförfattare har lovat en individ/grupp/organisation att få vara anonym. Om du skriver uppsats skriver du om anonymiseringsförfarandet i metodavsnittet. Om du skriver en mindre uppgift kan du nämna förfarandet i en fotnot. Hänvisa allmänt, varken i löpande text eller i referenslistan ska något finnas med som avslöjar vem/vilken/vilka du haft kontakt med.

Exempel:
Gruppens webbplats gav information om…

Respondent A menar att…

Intervjuperson B säger att . . . [alt.] . . .(intervjuperson A).

Läs mer om att referera till anonym källa på apastyle.apa.org

Referenslistan

  • Referenslistan återfinns sist i arbetet, men innan eventuella bilagor.
  • Referenserna ska stå i alfabetisk ordning och delas inte in i olika kategorirubriker.
  • Alla källor du använt i texten ska med i referenslistan och vice versa utom personlig kommunikation och hela webbsidor.
  • Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten tas inte med.
  • Om du ska ha hängande indrag i din referenslista kan du läsa om det här.

Två eller fler källor med samma författare

Om du har två eller fler källor med samma författare/myndighet/organisation men olika utgivningsår använder du följande ordning i referenslistan

Andersson, C. (u.å.).
Andersson, C. (2016).
Andersson, C. (2020).
Andersson, C. (under arbete).

Samma gäller för lagar. SFS 2010:34 kommer före SFS 2011:10.  Titeln på lagen styr inte placeringen i referenslistan.  

Samma författare

Om du har källor där författarna är samma, fortsätt tills det skiljer sig åt, bokstavsordningen styr.

Exempel:
Brink, E., Alsén, P., & Berghammer, M. (2016).

kommer före

Brink, E., Alsén, P., & Rejnö, Å. (2011).

På samma sätt kommer

Brink, E. (2013).

före

Brink, E. & Wiman, T. (2012).

När referenser inleds med siffror

När referensen inleds med siffror, alfabetiseras de i referenslistan som om siffrorna var skrivna med bokstäver. Om din referens börjar med 1177.se ska alltså de ses som att det börjar på E i referenslistan.

Exempelvis kommer Edvinsson före 1177 som i sin tur kommer före Eriksson eftersom 1177 utläses "elvasjuttiosju".

Olika källor med samma förstaförfattare och samma år, alternativt att alla författare och år är samma

När fler referenser har samma författare och publikationsår lägger du till ett a, b, c… efter året. Bokstaven används både i din text och i referenslistan.

Vilken referens som får vilken bokstav styrs av titlarna du använder. Arbetsmiljön med A kommer före Sjuksköterskors som börjar på S i din referenslista. Detta innebär att Olsson (2020b) kan komma att användas före Olsson (2020a) i din text. 

Exempel:
Olsson, A. (2018a). Arbetsmiljön en viktig faktor för tillfredsställelsen för sjuksköterskor. Tidningen Arbetsmiljö, 56(12), 11–13.

Olsson, A. (2018b). Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön. Sjuksköterskan, 34(2), 34–46.

Ett tips är att under tiden du skriver din text för dig själv förtydliga vilken av Olssons texter du hämtat information från fram tills du kan lägga till a, b i parentesen i din löpande text.

Om du använder samma källa som saknar år två eller fler gånger skriver du -a, -b i din text för att visa att informationen kommer från den ena eller andra webbsidan.

Folkhälsomyndigheten. (u.å.-a). Titel. URL

Folkhälsomyndigheten. (u.å.-b). Titel. URL

Var ska punkten vara?

När du skriver en text och refererar med hjälp av en passiv referens skall referensen finnas före punkten där meningen slutar.

Exempel: Eleverna ska få det stöd de behöver under sin skoltid (Skolverket, 2019).

Senast uppdaterad