Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till

Bok

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning

Backman (2016) skriver att en uppsats är ett vetenskapligt arbete som...

En uppsats ska innehålla alla de källor författaren använt (Backman, 2016).

Referenslista

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3:e uppl.). Studentlitteratur.

Bok flera författare

Mall
Efternamn, Förnamnsinitial., Efternamn, Förnamnsinitial., & Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl.). Förlag.

Texthänvisning

Benkel (2016) och hennes medförfattare beskriver att ett tvärprofessionellt...

... (Benkel m. fl., 2016)

Referenslista

Benkel, I., Molander, U., & Wijk, H. (2016). Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Liber.

Bok flera författare med annan kapitelförfattare

Det finns böcker med författare där det skrivs ett eller fler kapitel av någon annan författare. Är då inte bokförfattarna redaktörer använder du nedanstående mall. Märk att det är i löpande text som du visar att detta är fallet.

Mall
Efternamn, initial förnamn., Efternamn, initial förnamn., & Efternamn, initial förnamn. (år). Kursiv titel: kursiv undertitel (ev uppl.). Förlag.

Texthänvisning
Larsson anser att …. (Murdaugh m. fl., år, kap x).

Murdaugh m. fl. (år, kap x) anser att…

Referenslista
Murdaugh, C.L., Parsons, M.A. & Pender, N.J. (2021). Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Studentlitteratur.

Bok i serie

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (seriens titel med ev. nr; ev. uppl.). Förlag.

Texthänvisning

Alexanderson m. fl. (2015) beskriver att barn som är . . . .

Barn som är utsatta ... (Alexanderson m. fl., 2015).

Referenslista

Alexanderson, K., Fernqvist, S., & Näsman, E. (2015). Barn som anhöriga, utsatta och omvårdare : två typexempel. I U. J. Berggren, L. Magnusson, & E. Hanson (Red.), Att se barn som anhöriga : om relationer, interventioner och omsorgsansvar (Barn som anhöriga 2015:6, s. 347–367). NKA; Linneuniversitetet. https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/barn-som-anhorig/rapporter-och-publikationer/antologin/antologin.pdf

(I det här exemplet är två förlag utgivare: NKA och Linnéuniversitetet.)

Bok som saknar författare

När en bok saknar författare är det ofta så att det är en organisation eller myndighet som står bakom innehållet. I referensen ska inte myndigheten/organisationen med som förlag när den används som författare.

Mall

Myndighet/Organisation. (År). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl.). URL

Texthänvisning

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2020) tillhandahåller kvalitetsgranskningsmallar.

Ett arbete med en systematisk översikt börjar med att det skrivs en projektplan (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020).

Socialstyrelsen (2021) förklarar utifrån Förvaltningslagen 6-8 §§ att myndigheter har en skyldighet att, utan onödigt dröjsmål, ge smidiga och enkla kontakter med den enskilde och hjälpa i den utsträckning som hen behöver för att ta tillvara på sina intressen.

Referenslista

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2020). SBU:S metodbok. https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/?pub=48286&lang=sv

Socialstyrelsen. (2021).  Handläggning och dokumentation: Handbok för socialtjänsten. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf

Förord/introduktion med annan författare än bokens ursprungliga författare

Använd denna mall när en annan person än originalförfattaren har lagt till en ny del i boken, exempelvis ett nytt förord eller ny introduktion.

Mall

Efternamn, förnamn initial. (med förordets/introduktionens författare efternamn, författarens initial). (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl.) Förlag. (Första upplagan publicerad år).

Texthänvisning

De som arbetar inom vården borde lyssna till… (Kübler-Ross, 1969/2014, förord av Byock).

Byock anser att Kübler-Ross’s (1969/2014) arbete utmanar tanken på hur…

Båda åren skrivs med i texthänvisningen. I exemplet ovan, 1969 gavs första upplagan ut, 2014 kom den upplaga du läst, med det nya förordet.

Referenslista

Kübler-Ross, E. (med Byock, I.). (2014). On death & dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy & their own families (50:e uppl.). Scribner. (Första upplagan publicerad 1969).

Om du refererar till boken som helhet är det endast bokens författare du refererar till.

Elektronisk bok

Information om var du hämtat eller läst din e-bok är sällan nödvändig, därför utesluts detta och mallen ser ut som den för fysisk bok. Kommer din läsare inte åt den specifika boken får denne uppsöka ett bibliotek som troligen kan hjälpa till.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl.) Förlag

Texthänvisning

Statistik är användbar på alla sätt (Howitt & Cramer, 2017).

Enligt Howitt och Cramer (2017) är statistik ett utmärkt sätt att...

Mughal (2016) beskriver att...

Referenslista

Howitt, D., & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS (7:e uppl.). Pearson.

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals. Springer.

Ljudbok

En ljudbok är vanligtvis inläst med professionell röst, till exempel av en skådespelare, och vänder sig till allmänheten. 

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [Ljudbok, uppläst av xx] (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning

Larsson (2022) berättar om hur hon tar sig ur ett förhållande med en psykopat...

Att lämna en psykopat... (Larsson, 2022).

Referenslista

Larsson, S. (2022). Gaslightad: han sa jag var galen [Ljudbok, uppläst av C. Öhrvall Delmar]. Ordberoende Förlag AB. 

Talbok

En talbok är oftast inläst och utgiven av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Talboken är anpassad för personer med läshinder och lyder under speciella upphovsrättsregler.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [Talbok, inläst av xx] (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning

Backman (2016) skriver att en uppsats är ett vetenskapligt arbete som...

En uppsats ska innehålla alla de källor författaren använt (Backman, 2016).

Referenslista

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser [Talbok, inläst av MTM] (3:e uppl.). Studentlitteratur.

Kapitel i Antologi

Denna information gäller även för kapitel i elektronisk bok.

Du hänvisar till kapitel i antologi när författarna till denna är redaktörer och kapitlen har olika författare. Redaktörer kan också vara kapitelförfattare i sin egen antologi. Du gör en referens per kapitel. 

Mall

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl., kapitlets sidor). Förlag.

OBS!

  • Redaktörens efter- och förnamn skrivs i omvänd ordning jämfört med kapitelförfattarens efter- och förnamn.
  • Om det finns fler redaktörer så ska alla med i referensen.
  • Information om upplaga ska finnas med när det är upplaga två eller mer. Inte vid första upplagan.
  • Hela kapitlets sidor anges, inte bara de sidor du använt. 

Texthänvisning

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Socialt arbete är krävande, men det ger också personlig utveckling för den som är verksam i området (Denvall & Vinnerljung, 2006).

​Referenslista

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (s. 125-144). Studentlitteratur. 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59-82). Studentlitteratur.

OBS! Om du refererar till den elektroniska boken FYSS använder du mallen för kapitel i antologi, men tar bort redaktörer och förlag men lägger till länken till kapitlet. 

Exempel:​
Jansson, E., Wennberg, P., Anderssen, S. A., Ekelund, U., & Hagströmer, M. (2021). 1.4 Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna. I Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021 (s.60-78). https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-vuxna.pdf  

Varför ändras ordningen (förnamn/efternamn) i kapitel i antologi när man skriver redaktörernas namn?

Redaktörernas förnamn skrivs först i referensen (ex. E. Dahlborg) då det är en mer logisk följd. Vi heter ju förnamn och därefter efternamn. Redaktörens efternamn är heller inte lika viktig för din text. Redaktörens efternamn används inte heller för att alfabetisera din referenslista.

Kapitelförfattarens efternamn är däremot viktigt för att hitta till det du refererat, därför skrivs det efternamn, följt av förnamnsinitial (ex. Berggren, I.) i början av din referens då det är den personen som ska ha cred för det som skrivits.

Hänvisa till hela antologin

Du hänvisar till antologin som helhet när du vill berätta vad den handlar om rent allmänt. Så fort du vill referera till ett eller fler kapitel i boken ska du använda dig av mallen för kapitel i antologi.

Exempel:
Denvall, V., & Vinnerljung, B. (Red.). (2006). Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. Natur & Kultur.

Antologi utan redaktör

Ytterst sällan publiceras antologier (samlingsverk) utan att det finns namngivna redaktörer. I dessa fall refererar du som vanligt men nämner endast bokens titel efter kapitlets titel. Glöm inte I-et innan bokens titel som visar att kapitlet ingår i en antologi.

Exempel:

De Geer, H. (2006). Staten och småföretagaren. I Etik i medborgarnas tjänst: en antologi om förvaltningsetik (sid. 71 - 81). Verva. (eller om du har länken: https://mchs.diva-portal.org/smash/get/diva2:662857/FULLTEXT01.pdf)

Kapitelförfattare som också är redaktör

Om kapitelförfattaren också är redaktör skriver du referensen på samma sätt som om det varit en redaktörer och en annan kapitelförfattare, 

Exempel:
Friberg, F. (2022). Tankeprocessen under examensarbetet. I  F. Friberg (Red.) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.41- 57).  Studentlitteratur.

Texthänvisning:

Friberg (2022)...

eller

...(Friberg, 2022)

Om kapitlen i boken saknar författare

Om boken har redaktör och kapitlen inte har uttalade författare, skapa då en referens i referenslistan för hela boken enligt exemplet ovan. För att visa att du använt dig av ett speciellt kapitel visar du det i löpande text.

Texthänvisning

Akutsjukvård är en komplex vårdform (Smith, 2020, kap. 10).

Smith (2020, kap. 10) anser att akutsjukvård….

Omtryck av artikel till kapitel i antologi

Mall

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl., kapitlets sidor). Förlag. (Omtryck av "artikelns titel med citattecken", år när artikeln publicerades, tidskriftens namn i kursiv stil, volym i kursiv stil, nummer, sidor, URL)

Texthänvisning

Sfendla m. fl. (2022) anser att yoga ....

Yoga är ett bra sätt .... (Sfendla m. fl., 2022).

Referenslista

Sfendla, A., Malmström, P., Torstensson, S., & Kerekes, N. (2022). Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates. I M. Dudeck, N. R. Khalifa, J. L. Müller, B. A. Völlm, & J. Streb (Red.), Therapeutic Process and Treatment Evaluation in Forensic Psychiatry and Prison (s. 9-15). Frontiers. (Reprinted from "Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates", 2018, Frontiers in Psychiatry, 9, 1-7, http://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407)

Rapport (även serie)

Ibland ges rapporter ut i serie. Serietitel och/eller serienummer ska anges i parentes, dock ej i kursiv stil.

Mall, tryckt rapport 
Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil. Förlag alt. URL

Mall, tryckt rapport (serie)

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil (Rapport nr). Förlag. 

Mall, elektronisk rapport (serie)

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil (Rapport nr). URL 

Texthänvisning

Framtiden är nära... (Balkfors m. fl., 2019).

Enligt Balkfors m. fl. (2019) är framtiden nära...

Forskarna Klamas och Åsberg (2020) förklarar  . . . 

Enligt rapporten skriven av Sveriges kommuner och regioner (u.å.) är följsamhet en viktig aspekt när det gäller.... 

Referenslista

Tryckt rapport:
Balkfors, A., Bokström, T., & Salonen, T. (2019). Med framtiden för sig: en ESO-rapport om sociala investeringar  (2020:1). Norstedts Juridik.

Elektronisk rapport:
Svensk sjuksköterskeförening. (2021). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. https://swenurse.se/download/18.7104a0bd1817fce0092f0134/1656659417981/A4%20ICN%20Etiska%20kod%20utskrift.pdf

Sveriges kommuner och regioner. (u.å.) Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler: regionernas resultat 2010-2023. https://skr.se/download/18.350b880c187eac049623ce42/1683708931286/Punktprevalensmatning_av_foljsamhet_till_BHK_Regioner_2023.pdf

Åsberg, K., & Klamas, M. (2020). Perspektiv på BIM, Barnahustes insatsmodell: professionellas erfarenheter och upplevelser i arbetet med våldsutsatta barn (Rapport i korthet). https://www.hv.se/globalassets/dokument/ios/buv/barnahusets-insatsmodell_screen.pdf

OBS!

- Ibland framgår inte tydligt vem som är upphovsman i rapporter. Referera till namn som kan ses som ansvariga för textinnehållet.

- Ibland framgår inte tydligt publiceringsåret. Använd istället (u.å.) som betyder utan år.

Kapitel i rapport (antologi)
Theodorsson, A. (2018).  Normkritiska samtal som metod : fyra utmaningar och hur de kan hanteras. I  M. Molin, & A. Bolin (Red.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (2018:4, s. 155-184). Högskolan Väst. http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.pdf

Rapport med redaktör och skribenter/författare i serie

 Werner, A. D., & Högberg, J. (2021). Vuxnas perspektiv: på barn och utsattas livsvillkor. I M.-P. Cabero (Red.), Barns rättigheter i skottlinjen: om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor (BRIS rapport 2022:2, s. 12-22). https://www.bris.se/globalassets/om-bris/bris_rapp_val2022_webb_low.pdf

Religiösa texter

Några saker att tänka på:

  • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.
  • Året för den ursprungliga publiceringen av ett religiöst verk kan vara okänt och ingår inte i referensen i dessa fall.
  • Versioner av religiösa verk som Bibeln publiceras, då ingår publiceringsåren i referensen. Till exempel publicerades onlineversionen av King James Bible 2017 och baseras på versionen av King James Bible som publicerades 1769, både 2017 och 1769 ska vara med i referensen.
  • När två datum visas i referensen, inkludera båda åren i texten, separerade med ett snedstreck, det tidigare året först, 1769/2017.
  • Om du ska citera en vers, använd versnummer istället för sidnummer. Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).

Mall

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). Förlag.

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). URL

Texthänvisning

… (Bibeln, 1917/1981).

alt

I Bibeln (1917/1981) står…

Referenslista

Bibeln (1917/1981). Bokförlaget Libris.

Koranen. (2003). Wahlström & Widstrand.

Bibeln (u.å.). https://bibeln.se/

Senast uppdaterad