Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till

Bok

Mall: 

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning:
Backman (2016) skriver att en uppsats är ett vetenskapligt arbete som...

En uppsats ska innehålla alla de källor författaren använt (Backman, 2016).

Referenslista: 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3:e uppl.). Studentlitteratur.

Bok i serie

Mall:
Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (seriens titel med ev. nr; ev. uppl.). Förlag.

Texthänvisning:
Alexanderson m.fl. (2015) beskriver att barn som är . . . .

Barn som är utsatta ... (Alexanderson m. fl., 2015).

Referenslista:
Alexanderson, K., Fernqvist, S., & Näsman, E. (2015). Barn som anhöriga, utsatta och omvårdare : två typexempel. I U. J. Berggren, L. Magnusson, & E. Hanson (Red.), Att se barn som anhöriga : om relationer, interventioner och omsorgsansvar. (Barn som anhöriga 2015:6, s. 347–367). NKA; Linneuniversitetet. https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/barn-som-anhorig/rapporter-och-publikationer/antologin/antologin.pdf

(I det här exemplet är två förlag utgivare: NKA och Linnéuniversitetet.)

Bok som saknar författare

När en bok saknar författare är det ofta så att det är en organisation eller myndighet som står bakom innehållet. I referensen ska inte myndigheten/organisationen med som förlag när den används som författare.

Mall:

Myndighet/Organisation. (År). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (ev. uppl.). URL

Texthänvisning:
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2020) tillhandahåller kvalitetsgranskningsmallar.

Ett arbete med en systematisk översikt börjar med att det skrivs en projektplan (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020).

Socialstyrelsen (2021) förklarar utifrån Förvaltningslagen 6-8 §§ att myndigheter har en skyldighet att, utan onödigt dröjsmål, ge smidiga och enkla kontakter med den enskilde och hjälpa i den utsträckning som hen behöver för att ta tillvara på sina intressen.

Referenslista:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2020). SBU:S metodbok. https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/?pub=48286&lang=sv

Socialstyrelsen. (2021).  Handläggning och dokumentation: Handbok för socialtjänsten. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf

Förord/introduktion med annan författare än bokens ursprungliga författare

Använd denna mall när en annan person än originalförfattaren har lagt till en ny del i boken, exempelvis ett nytt förord eller ny introduktion.

Mall:

Efternamn, förnamn initial. (med förordets/introduktionens författare efternamn, författarens initial). (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (ev. uppl.) Förlag. (Första upplagan publicerad år).

Texthänvisning:

De som arbetar inom vården borde lyssna till… (Kübler-Ross, 1969/2014, förord av Byock).

Byock anser att Kübler-Ross’s (1969/2014) arbete utmanar tanken på hur…

Båda åren skrivs med i texthänvisningen. I exemplet ovan, 1969 gavs första upplagan ut, 2014 kom den upplaga du läst, med det nya förordet.

Referenslista:

Kübler-Ross, E. (med Byock, I.). (2014). On death & dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy & their own families (50:e uppl.). Scribner. (Första upplagan publicerad 1969).

Om du refererar till boken som helhet är det endast bokens författare du refererar till.

Elektronisk bok

Information om var du hämtat eller läst din e-bok är sällan nödvändig, därför utesluts detta och mallen ser ut som den för fysisk bok. Kommer din läsare inte åt den specifika boken får denne uppsöka ett bibliotek som troligen kan hjälpa till.

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (ev. uppl.) Förlag

Texthänvisning:

Statistik är användbar på alla sätt (Howitt & Cramer, 2017).

Enligt Howitt och Cramer (2017) är statistik ett utmärkt sätt att...

Mughal (2016) beskriver att...

Referenslista:

Howitt, D., & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS. (7:e uppl.). Pearson.

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals. Springer.

Ljudbok

En ljudbok är vanligtvis inläst med professionell röst, till exempel av en skådespelare, och vänder sig till allmänheten. 

Mall: 
Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [Ljudbok, uppläst av xx]. (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning:
Larsson (2022) berättar om hur hon tar sig ur ett förhållande med en psykopat...

Att lämna en psykopat... (Larsson, 2022).

Referenslista: 
Larsson, S. (2022). Gaslightad: han sa jag var galen [Ljudbok, uppläst av C. Öhrvall Delmar]. Ordberoende Förlag AB. 

TALBOK

En talbok är oftast inläst och utgiven av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Talboken är anpassad för personer med läshinder och lyder under speciella upphovsrättsregler.

Mall: 
Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [Talbok, inläst av xx]. (ev. uppl.). Förlag.

Upplaga ska med när det är upplaga två eller mer. Är det upplaga ett skrivs inte det med i referensen.

Texthänvisning:
Backman (2016) skriver att en uppsats är ett vetenskapligt arbete som...

En uppsats ska innehålla alla de källor författaren använt (Backman, 2016).

Referenslista: 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser [Talbok, inläst av MTM]. (3:e uppl.). Studentlitteratur.

Kapitel i Antologi

Denna information gäller även för kapitel i elektronisk bok.

Du hänvisar till kapitel i antologi när författarna till denna är redaktörer och kapitlen har olika författare. Redaktörer kan också vara kapitelförfattare i sin egen antologi.

Mall:

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl., kapitlets sidor). Förlag.

OBS!

  • Redaktörens efter- och förnamn skrivs i omvänd ordning jämfört med kapitelförfattarens efter- och förnamn.
  • Om det finns fler redaktörer så ska alla med i referensen.
  • Information om upplaga ska finnas med när det är upplaga två eller mer. Inte vid första upplagan.
  • Hela kapitlets sidor anges, inte bara de sidor du använt. 

Texthänvisning:

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Socialt arbete är krävande, men det ger också personlig utveckling för den som är verksam i området (Denvall & Vinnerljung, 2006).

​Referenslista:

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (s. 125-144). Studentlitteratur. 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59-82). Studentlitteratur.

OBS!
Om du refererar till den elektroniska boken FYSS använder du mallen för kapitel i antologi, men tar bort förlaget och lägger till länken till kapitlet. 

Exempel:​
Jansson, E., Wennberg, P., Anderssen, S. A., Ekelund, U., & Hagströmer, M. (2021). 1.4 Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna. I Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), I. M. Dohrn, E. Jansson, M Börjesson, & M. Hagströmer (Red.) Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021 (s.60-78). https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-vuxna.pdf  

Varför ändras ordningen (förnamn/efternamn) i kapitel i antologi när man skriver redaktörernas namn?

Redaktörernas förnamn skrivs först i referensen (ex. E. Dahlborg) då det är en mer logisk följd. Vi heter ju förnamn och därefter efternamn. Redaktörens efternamn är heller inte lika viktig för din text. Redaktörens efternamn används inte heller för att alfabetisera din referenslista.

Kapitelförfattarens efternamn är däremot viktigt för att hitta till det du refererat, därför skrivs det efternamn, följt av förnamnsinitial (ex. Berggren, I.) i början av din referens då det är den personen som ska ha cred för det som skrivits.

Hänvisar du till boken som helhet

Du hänvisar till antologin som helhet när du vill berätta vad den handlar om rent allmänt. Så fort du vill referera till ett eller fler kapitel i boken ska du använda dig av mallen för kapitel i antologi.

Exempel:

Denvall, V., & Vinnerljung, B. (Red.). (2006). Nytta och fördärv : socialt arbete i kritisk belysning. Natur & Kultur.

Om kapitlen i boken saknar författare

Om boken har redaktör och kapitlen inte har uttalade författare, skapa då en referens i referenslistan för hela boken enligt exemplet ovan. För att visa att du använt dig av ett speciellt kapitel visar du det i löpande text.

Texthänvisning:

Akutsjukvård är en komplex vårdform (Smith, 2020, kap. 10).

Smith (2020, kap. 10) anser att akutsjukvård….

Omtryck artikel i bok med kapitel

Mall
Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel i kursiv stil: ev. undertitel (ev. uppl., kapitlets sidor). Förlag. (Omtryck av "artikelns titel med citattecken", år när artikeln publicerades, tidskriftens namn i kursiv stil, volym i kursiv stil, häftnummer, sidor, URL)


Texthänvisning

Sfendla m.fl. (2022) anser att yoga ....

Yoga är ett bra sätt .... (Sfendla m.fl., 2022).

Referenslista
Sfendla, A., Malmström, P., Torstensson, S., & Kerekes, N. (2022). Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates. I M. Dudeck, N. R. Khalifa, J. L. Müller, B. A. Völlm, & J. Streb (Red.), Therapeutic Process and Treatment Evaluation in Forensic Psychiatry and Prison (s. 9-15). Frontiers. (Reprinted from "Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates", 2018, Frontiers in Psychiatry, 9, 1-7, http://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407)

Rapport

Mall, tryckt rapport:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil. (Rapport nr). Förlag. 

Mall, elektronisk rapport:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil. (Rapport nr). URL 

Texthänvisning:

Framtiden är nära... (Balkfors m.fl., 2019).

Enligt Balkfors m.fl. (2019) är framtiden nära...

Referenslista:

Tryckt rapport:
Balkfors, A., Bokström, T., & Salonen, T. (2019). Med framtiden för sig: en ESO-rapport om sociala investeringar. (2020:1). Norstedts Juridik.

Elektronisk rapport:
Svensk sjuksköterskeförening. (2021). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. https://swenurse.se/download/18.7104a0bd1817fce0092f0134/1656659417981/A4%20ICN%20Etiska%20kod%20utskrift.pdf

OBS! Ibland framgår inte tydligt vem som är upphovsman i rapporter. Referera till namn som kan ses som ansvariga för textinnehållet.

Religiösa texter

Några saker att tänka på:

  • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.
  • Året för den ursprungliga publiceringen av ett religiöst verk kan vara okänt och ingår inte i referensen i dessa fall.
  • Versioner av religiösa verk som Bibeln publiceras, då ingår publiceringsåren i referensen. Till exempel publicerades onlineversionen av King James Bible 2017 och baseras på versionen av King James Bible som publicerades 1769, både 2017 och 1769 ska vara med i referensen.
  • När två datum visas i referensen, inkludera båda åren i texten, separerade med ett snedstreck, det tidigare året först, 1769/2017.
  • Om du ska citera en vers, använd versnummer istället för sidnummer. Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).

Mall:

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). Förlag.

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). URL

Texthänvisning:

… (Bibeln, 1917/1981).

alt

I Bibeln (1917/1981) står…

Referenslista:

Bibeln (1917/1981). Bokförlaget Libris.

Koranen. (2003). Wahlström & Widstrand.

Bibeln (u.å.). https://bibeln.se/

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen