Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan (DHP) är ett dokument som används för att beskriva hur forskningsdata hanteras före, under och efter ett forskningsprojekt eller forskningsstudie. Syftet är att tydliggöra hanteringen samt underlätta bevarande och öppet tillgängliggörande av forskningsdata. En datahanteringsplan är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt under hela forskningsprocessen.

Datahanteringsplanen belyser olika aspekter av datahantering t ex insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering för att möjliggöra återanvändning av forskningsdata i framtida forskning. Hur denna dokumentationen ser ut beror på disciplin, typ av data och krav från lärosätet, externa finansiärer eller tidskrifter. 

DHP:s delar

  1. En översikt över projektet, till exempel vem som är primärforskare, vilket lärosäte som är forskningshuvudman och vem i projektet som är ansvarig för vad (inklusive att hålla datahanteringsplanen uppdaterad).
  2. Hantering av skyddsvärda data som exempelvis innehåller personuppgifter, information om arkeologiskt eller biologiskt känsliga lokaler, data om militära skyddsobjekt, med mera. Behöver du planera för hur dessa ska hanteras så att de inte hamnar i fel händer? Finns det data som omfattas av upphovsrätt och hur ska de i så fall hanteras?
  3. Planering inför datainsamling och -produktion, inklusive att undersöka om det redan finns dataset som andra har tagit fram och som kan användas i projektet
  4. Hur ska datamaterialet dokumenteras och enligt vilka rutiner? Vilka standardiserade möjligheter till beskrivningar finns och används inom det egna fältet?
  5. Hur ska data organiseras med lämpliga filnamn och i logiska mappstrukturer? Hur gör du med olika versioner av dataset? Tanken är att det ska vara lätt att hitta rätt. Hur ser du till att data lagras på ett vettigt sätt och säkerhetskopieras tillräckligt ofta och säkert?
  6. Kostnad. Det kostar att hantera data, i termer av personal/tid, lagring och eventuellt även för särskilda program eller speciell hårdvara. Om du budgeterar detta från början kan kostnaderna för datahantering tas med i en eventuell finansieringsansökan.
  7. Hur kan data bevaras och göras tillgängliga? Hur ska de beskrivas, vilka förutsättningar råder – finns det begränsningar för tillgängliggörande? Det kan vara en idé att redan tidigt i projektet kontakta det repositorium genom vilket du tänker göra projektets data tillgängliga och höra vad de kräver och rekommenderar.

Guider och exempel

Regler och lagstiftning

 

Kontakt


Senast uppdaterad