Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida kan du hitta hur du refererar till 

LAGAR, lagändring, lagkommentar

Lagar
En lag är ett beslut om vad som ska gälla, lagar i Sverige antas av riksdagen. 

Mall, fysiskt dokument:

SFS År:nummer. Titel. Departement.

Mall, elektroniskt dokument:

SFS År:nummer. Titel. URL.

Texthänvisning:
… (SFS 2017:30).

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)…

Referenslista:
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet.
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30.

Om du efter första omnämnandet vill använda dig av lagens eventuella förkortning skriver du...

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) står att...

alt.

... (Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 2017:30).

Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen. 

Om du citerar eller hänvisar till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs även kapitel och paragraf med i löpande text. Exempel:

I 10 kap. 5 § Försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att... alternativt .... (SFS 2010:2043, 1 kap. 8 §).

Lagändring
Om kapitlet eller paragrafen i lagen du hänvisar till har tillkommit senare, ändrats eller kompletterats med nytt innehåll, bör du visa detta i din text. Exempel löpande text:

I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården.

Referenslista:
I referenslistan hänvisar du till den ursprungliga lagen då det är den du hänvisar till i din text. Exempel:

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Lagkommentarer
Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt

Mall:
Efternamn, förnamnsinitial. (år när kommentaren skrevs). SFS år:nummer Kursiv titel [Lagkommentar]. Ev. Databasens namn alt URL

Texthänvisning:
Clevesköld (2019)…

…(Clevesköld, 2019)

Referenslista:
Clevesköld, L. (2019). Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [Lagkommentar]. Juno.

Om du är nyfiken på hur en lag blir till i Sverige kan du läsa om det här.

sosfs OCh HSLF-FS

I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Föreskrifter är bindande regler, det vill säga lagar, allmänna råd är rekommendationer. 

Om du använder en HSLF-FS, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, använder du samma mall som för SOSFS. 

Mall:
Om fysiskt dokument:

SOSFS År:nummer. Titel. Myndighet. 

Om elektroniskt dokument:

SOSFS År:nummer. Titel. URL.

Texthänvisning:
Socialstyrelsen (SOSFS 2014:5) rekommenderar att…

… (SOSFS 2014:5).

Referenslista:
SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen.

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-19.pdf

HSLF-FS 2021:75. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. https://www.lakemedelsverket.se/4ad194/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2021-75.pdf

direktiv (kommittédirektiv)

Regeringen kan tillsätta en statlig utredning för att utreda en fråga. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i ett så kallat kommittédirektiv.

Mall:
Dir. År:nummer. Titel: undertitel. URL

Texthänvisning:
… (Dir. 2016:51).

I direktivet Tillit till styrningen (Dir. 2016:51) framkommer att…

Referenslista:
Dir. 2016:51. Tillit till styrningen. https://www.regeringen.se/49e316/contentassets/ef675538ed2b4a21afec87a45c6fa3c0/tillit-i-styrningen-dir.-201651

PROMEMORIA

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet och slutsatser eller förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat.

Faktapromemoria är en skriftlig redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Här framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget. Det riksdagsutskott som har hand om området som förslaget gäller tar ställning till om förslaget kräver någon åtgärd från riksdagen.

Mall:
Departementet. (År). Titel. (Promemoria). URL

Texthänvisning:
…. (Departementets namn, år)

Alt

Enligt regeringens promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (Utbildningsdepartementet, 2021) framkom att . . .

Referenslista:
Utbildningsdepartementet. (2021). Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. (Promemoria). https://www.regeringen.se/4a205f/contentassets/0fa86a6901154149ae0fe0dd05778849/professionsprogram-for-rektorer-larare-och-forskollarare-u202103373.pdf

ds, departementsserien

Ds betyder Departementsserien. I denna serie publiceras slutsatser och förslag när Regeringskansliet utrett en fråga. 

Mall:
Serienamn år:nr. Titel: undertitel. URL

Texthänvisning:
… (Ds 2017:39).

alt

Enligt Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39) …

Referenslista:
Ds 2017:39. Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. http://www.regeringen.se/4a3c7a/contentassets/d7d619f4845e43339fc83fbafc5fb72a/
legitimation-for-halso--och-sjukvardskuratorer-ds-2017_39.pdf

sou, statens offentliga utredning

SOU betyder Statens offentliga utredning. Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning kring den aktuella frågan. Resultatet presenteras i en rapport som kallas betänkande. Detta betänkande publiceras i en serie som kallas SOU, Statens offentliga utredningar.

Mall:
SOU År:nummer. Titel: undertitel. URL

Texthänvisning:
… (SOU 2016:94).

Enligt Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) bör …

Referenslista:
SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694/. 

Kapitel i en SOU med redaktörer:
Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen för kapitel i antologi/bok.

Referenslista:
de los Reyes, P. (2005). Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering. I P. de los Reyes & M. Kamali (Red.), SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering: del 2. (s. 233-258). https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-2

PROP, Proposition

Prop betyder proposition och är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag.  

Mall:
Prop. År/år:nummer. Titel. URL

Texthänvisning:
… (Prop. 2017/18:40).

alt

I regeringens proposition (2017/18:40)…

Referenslista:
Prop. 2017/18:40. En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. http://www.regeringen.se/4ad353/globalassets/regeringen/dokument/

Motion

En motion är ett förslag riksdagsledamöterna lämnar till riksdagen.

Mall:
Motion år:nummer. Titel. URL

Texthänvisning:
… (Motion 2019/20:3588).

Referenslista:
Motion 2019/20:3588. Motion med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. https://data.riksdagen.se/fil/113A3540-2AAE-4AEB-9E43-C8BBD389FE6D

Förordningar, regeringsbeslut och riksdagsskrivelse

Förordningar
Regeringen beslutar om förordningar. Förordningar förtydligar det som står i lagarna. Ett exempel är smittskyddsförordningen. Ibland kan det behövas mer detaljerade regler än vad som anges i lagen  och då kan en myndighet få rätt att ta fram dessa.

Mall:
Organisationens namn. (År). Titel : undertitel i kursiv stil. URL

Texthänvisning:
I Dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten, 2016) hävdas att ….

Informationssäkerhet krävs för att information inte ska missbrukas …. (Integritetsskyddsmyndigheten, 2016).

Referenslista:
Integritetsskyddsmyndigheten. (2016). Dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Regeringsbeslut
Ett regeringsbeslut tas i regeringen vid ett regeringssammanträde. Regeringen får endast besluta om ärenden som inte riksdagen har ensamrätt att besluta om, till exempel lagar.

Mall:
Regeringsbeslut nummer. Titel. URL

Texthänvisning:
...(Regeringsbeslut S2017/01863/FST)

I ett regeringsbeslut (S2017/01863/FST)...

Referenslista:
Regeringsbeslut S2017/01863/FST. Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen. https://www.regeringen.se/496fe8/contentassets/ef49499925f64ba29d707729234011c3/uppdrag-om-inrattande-av-nationellt-kunskapscentrum-om-ensamkommande.pdf

Riksdagsskrivelse
Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

Mall:
Riksdagsskrivelse år:nummer. Titel på riksdagsskrivelsen, om tillgängligt, annars uteslut. URL

Texthänvisning:
…(Riksdagsskrivelse 2019/20:234).

Referenslista:
Riksdagsskrivelse 2019/20:234. https://data.riksdagen.se/fil/120A3E52-9C99-45C7-A344-C4FC7403D105

Internationella styrdokument

EU-stadgar
Stadgar är grundläggande bestämmelser för en förening, sammanhållning eller liknande.

Mall:
Organisationens namn. (År). Titel : undertitel i kursiv stil. URL

Texthänvisning: 
I EU-direktivet 2016/2102 (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 2016) kring tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer framgår att...

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (2016) har tagit beslut om att...

Referenslista:
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd. (2016). ​Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2013 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1583318094792&uri=CELEX:32016L2102 .

FN-konventioner
En konvention, kallas ibland fördrag, är en internationell överenskommelse mellan två eller fler stater och underkastad internationell rätt.

Mall:
Organisation. (År). Titel. URL

Texthänvisning:
… (UNICEF Sverige, 2018).

Referenslista:
UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/rapporter-ochpublikationer/barnkonventionen

 

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)
SÖ, är en författningssamling för internationella avtal som svenska staten har ingått med andra stater.

Mall:
Överenskommelse år:nummer. Titel på överenskommelsen. Departementets namn om tillgängligt. URL

Texthänvisning:
 ...(SÖ 2008:26).

Referenslista:
SÖ 2008:26. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006. Utrikesdepartementet. https://www.regeringen.se/49cf70/contentassets/f6446d9266db46dea0e0e58cd6d53a97/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-fakultativt-protokoll-till-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen