Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En av vetenskapens grundförutsättningar är den öppenhet som innebär att kan alla delta i forskningsarbetet med utgångspunkt i sina egna förutsättningar såväl inom forskarvärlden som tillsammans med medborgare och beslutsfattare.  

Öppen vetenskap kan sägas vara en strategi för att förnya forskningen och ge nya verktyg för samarbeten så att forskningsprocessens olika delar utvecklas snabbare samt öppnas upp gentemot omvärlden. Det kan t ex handla om att genom digital teknik ge öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och data, vilket kan öka allmänhetens engagemang, underlätta forskningskommunikation och utöka möjligheterna till evidensbaserat politiskt beslutsfattande. En annan fördel är att eventuella felaktigheter lättare kan korrigeras och man därigenom kan undvika onödigt dubbelarbete.

För vetenskapen i samhället innebär öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata att forskningen kan nå ut, väcka intresse och få större genomslagskraft.

Öppen tillgång

Öppen tillgång (ofta kallad Open Access) kan sägas vara en underavdelning till öppen vetenskap och innebär fri tillgänglighet till forskningsresultat på internet d.v.s. alla kan kostnadsfritt läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar.

Forskningsdata

Forskningsdata är en viktig del av forskningen. Därför måste data hanteras korrekt, bevaras långsiktigt och göras öppet tillgängligt.

Idag ökar andelen forskningsfinansiärer som arbetar för att tillgängliggöra forskningsdata öppet tillgänglig samt att bevara den långsiktigt. All forskningsdata kan dock inte göras öppet tillgänglig och bedömning måste göras i de enskilda fallen. Grundprincipen är dock att forskningsdata ska vara tillgängliga så långt det är möjligt.

Senast uppdaterad