Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du refererar till olika sorters material enligt Harvard, men börja med att läsa igenom innehållet på denna sida för att lära dig hur du använder dig utav referenssystemet.

Harvardsystemet är inte ett enhetligt system utan kan skilja sig åt när det gäller detaljer. (Vår guide baserades på Anglia Ruskin University Guide to the Harvard System of Referencing men den uppdateras inte längre).

Harvardsystemet består av två delar, dels en texthänvisning i den löpande texten, dels en fullständig bibliografisk beskrivning av de källor du använt; referenslistan.

Så här använder du Harvard

Allmänt om Harvardsystemet

I Harvardsystemet skrivs titlar på böcker och tidskrifter med kursiv stil. När du ska skriva en referens på en tidskriftsartikel är det tidskriftens titel som skall anges med kursiv stil.

Förlagsort och förlag skall anges för alla publikationer utom tidskrifter och tidningar. Det är lätt att förväxla förlagsort och förlag med tryckort och tryckeri. Ta därför för vana att söka fram dina bokreferenser i Libris och använd funktionen 'Skapa referens'.

Språket i referenserna ska vara detsamma som i din text i sin helhet. Exempelvis förkortas sidor s. eller ss. när du skriver på svenska men p. (pages) eller pp. när du skriver på engelska. Detsamma gäller m.fl. respektive et al.

Hur många författare ska skrivas med? I referenslistan ska samtliga författare stå med. Se avsnittet "Texthänvisning" under varje källa för mer information om hur du ska göra när du refererar inne i en text. 

Texthänvisning När det är två till tre författare till en publikation skriver man & mellan namnen i parentesen (Svensson & Jansson, 2021), men om namnen står utanför parentesen skrivs ordet och ut: Svensson och Jansson (2021) menar att...

Skriva ut förnamn eller bara initialer? Praxis är olika men vanligast är att enbart använda sig av initialer. Rätta dig efter ditt ämne eller handledare.

Om ingen författaruppgift finns (vare sig person eller organisation) ska referensen inledas med dokumentets titel som då också används som hänvisning i texten.

Om det inte klart framgår av referensen vilken dokumenttyp den gäller är det lämpligt att ange detta. Det görs genom att skriva ut vad det är för typ av dokument, till exempel Examensarbete eller Elektronisk, inom hakparentes direkt efter titeln.

Referenslistan i slutet på din text ska bestå av en sammanhängande alfabetisk lista.
I referenslistan används olika skiljetecken, vanligast är punkt eller komma.

Hakparentes [ ] används runt uppgifter som du inte kan utläsa av publikationen men har som du vet, t.ex. när du hämtade dokumentet och vilken medietyp det är.

Olika källor med samma förstaförfattare och samma år, alternativt att alla författare och år är samma


När fler referenser har samma författare och publikationsår lägger du till ett a, b, c… efter året. Bokstaven används både i din text och i referenslistan.

Vilken referens som får vilken bokstav styrs av titlarna du använder. 

Citera

Vad är ett citat?

När man ordagrant återger det någon annan skrivit använder man sig av citat. Det är viktigt att vara tydlig med vem som är upphovsman till texten. 

Löpande citat

Korta citat på högst 2-3 rader infogas i brödtexten omgivet av citattecken enligt följande exempel:

Strömquist påpekar mycket riktigt att "ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar" (2010, s. 52).

Notera i exemplet ovan att interpunktionen i din egen mening är överordnad citatets interpunktion. Punkten placeras därför efter citattecken och parentes.

Använder du istället sk fristående citat ska citatet avslutas med sin egen interpunktion. Punkten placeras därför innanför citattecknet enligt exemplet nedan.

Strömquist (2010, s. 52) skriver: "Observera att ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar."

Blockcitat

Längre citat bestående av fler än tre meningar bryter du ut ur brödtexten så att det bildas ett separat stycke med indrag i både höger och vänsterkant. OBS! Minska även på radavstånd och textstorlek. 

När man använder blockcitat behöver citattecken inte användas, men källhänvisning till originalkällan måste alltid göras och även citerad sida ska anges. Givetvis ska originalkällan finnas med i din referenslista i slutet av dokumentet.  

Mer om citat

Om den text som som du vill citera redan innehåller ett citat omger du detta med enkla citattecken ' ' istället för " " för att skilja det från citatet i sin helhet. Detta gäller givetvis inte i blockcitat, där det inte kan uppstå några missförstånd.

Svenska skrivregler ger exemplet: "Låt gå för 'lilla gumman', men kalla mig inte 'baby darling'!"

Ibland vill man utesluta ett eller flera ord i ett citat. Detta markeras med uteslutningstecken, vanligtvis tre punkter ... med ett mellanslag före och efter det som uteslutits. Råkar citatet redan innehålla tre punkter ska du omge den uteslutna texten med parenteser, snedstreck eller klammer.

Vill du skjuta in egna anmärkning eller förtydliganden mitt i citatet placerar du dem inom klammer. Citatet som sådant måste återges ordagrant, även om det innehåller uppenbara felaktigheter. Du kan markera att du är medveten om detta genom att inom klammer skriva [!] eller [sic!].

Ordlista

Interpunktion

Att använda skiljetecken (som punkt och komma) i en text för att göra den mer överskådlig.

Sic!

Används när man citerar och betyder "Just så står det".

Referenslista

Referenslistan placeras längst bak i din rapport eller uppsats men före eventuella bilagor. Referenserna ska vara sorterade i alfabetisk ordning.

För att göra referenslistan lättläst och överskådlig kan du välja mellan att ha blankrad eller hängande indrag mellan dina referenser.

Ibid

Används när man refererar till samma text flera gånger i ett styck och man inte vill upprepa sig. Betyder ”på samma ställe”. Notera att ingen annan referens får komma emellan när man använder ibid.

A.a.

Används när man citerar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och man inte vill upprepa sig. Betyder ”anfört arbete”.

Källa utan datum

I referenslista

För webbplatser utan uppgift om datum skriver man inom parentesen (n.d.) eller (u.å.). Det betyder "no date" respektive "utan årtal" och det förstnämnda används på engelska referenser, det sista på svenska.

Flera källor säger samma sak

Om flera källor delar åsikt eller säger samma sak kan du skriva så här i texthänvisningen: ... (Jansson, 2019; Pearson, 2020)

Senast uppdaterad