Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Offentligt tryck 

Som offentligt tryck räknas dokument utgivna av riksdag och regering samt enskilda myndigheter. 

  • Statens offentliga utredningar
  • Propositioner
  • Utskottsbetänkanden
  • Övrigt från riksdag och regering
  • Publikationer från myndigheter och olika typer av organisationer t.ex rapporter, föreskrifter och pressmeddelanden

En annan del av det offentliga trycket är lagar, förordningar och domar, men de behandlas under egen rubrik.

 

Mall

Tryckt källa
Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. Förlagsort: utgivande departement eller verk.

Elektronisk form
Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. [Elektronisk] Förlagsort: utgivande departement eller verk. Tillgänglig: URL [Datum].

Texthänvisning

(Prop. 2009/10:170)
(SOU 2005:77)

(Regeringen, 2014)
(BFS 1996:55 KA2)

I referenslistan

BFS 1996:55 KA2  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. [Elektronisk] Karlskrona: Boverket. Tillgänglig: https://rinfo.boverket.se/KA/PDF/1996-55KA2.pdf [2012-05-08].

Dir 2002:97, Kommittédirektiv. Översyn av plan- och bygglagstiftningen. [Elektronisk]  Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/24/e234a83c.pdf [2019-05-08]. 

Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. [Elektronisk] Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf [2019-09-11].

Regeringen (2015). Ny styrning bortom New Public Management [pressmeddelande], 2 april.

SOU 2005:77. Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande. D. 2 [Elektronisk] Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/06/66/ad41a5ce.pdf [2019-05-08].

EU-dokument t.ex. EU-stadgar
Stadgar är grundläggande bestämmelser för en förening, sammanhållning eller liknande.

I löpande text:

Vad man ser i kommittédirektivet från Socialstyrelsen (Dir 2002:97) är att...

I EU-direktivet 2016/2102 (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 2016) kring tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer framgår att...

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (2016) har tagit beslut om att...

I referenslista
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd. (2016). ​Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2013 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer . [Elektronisk] Strasbourg: Europaparlamentet. Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1583318094792&uri=CELEX:32016L2102 

FN-konventioner
En konvention, kallas ibland fördrag, är en internationell överenskommelse mellan två eller fler stater och underkastad internationell rätt.

Mall
Organisation. (År). Titel. URL

Texthänvisning
… (UNICEF Sverige, 2018).

I referenslista
UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. [Elektronisk] https://unicef.se/rapporter-ochpublikationer/barnkonventionen

Juridiskt material

Här hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar, lagkommentarer och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare.

Om du ska hänvisa till dokument utgivna av riksdag och regering samt enskilda myndigheter så kan du läsa mer om detta på sidan Offentligt tryck.

Lagar och förordningar

De flesta lagar och förordningar finns tillgängliga i fulltext på nätet. 

Exempel texthänvisningar

I 1 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) står det... eller … (SFS 201:800, kap. 1  § 8 ).

En annan vanlig författningssamling är SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling). I löpande text skriver du t ex:

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) skall det av rutinerna framgå hur " hur huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i samband med egenvård..."

Lagkommentarer

Lagkommentarer finns i både tryckt och elektronisk form bl a tillgängliga i databasen JUNO. Datum för uppdatering finns på olika ställen för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället skriva det datum då du besökt kommentaren. Nedanstående exempel kommer från JUNOs hänvisningsinstruktioner.

Exempel texthänvisning:

Karnov - Ange författare, lag och lagrum, produktnamn, version (enligt datumangivelsen som står vid aktuell kommentar i Karnov) och JUNO. Om datumangivelse för version saknas kan i stället det datum då Karnovs kommentar har besökts anges enligt det understa exemplet nedan

Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 28 kap. 1 §, Karnov 2020-01-01 (JUNO).
Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 28 kap. 1 §, Karnov (JUNO) (besökt 2020-01-01)

Lexino  - Ange författare, lag och lagrum, produktnamn, version (enligt datumangivelsen som står vid aktuell kommentar i Lexino) och JUNO. För ytterligare precisering kan även hänvisning till underrubrik anges, när så är möjligt

Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 28 kap. 1 §, Lexino 2020-01-01 (JUNO).
Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 28 kap. 1 §, avsnitt 2.2 Föremålet för husrannsakan, Lexino 2020-01-01 (JUNO)

Norstedts juridik - Ange författare och verk, version (enligt datumangivelsen eller versionsnumret på titelsidan) och JUNO samt kommenterat lagrum (i stället för sidhänvisning). För ytterligare precisering kan även hänvisning till underrubrik anges, när så är möjligt. 

Se Walin & Vängby, Föräldrabalken (1 jan. 2020, JUNO), kommentaren till 7 kap. 1 §.
Se Walin & Vängby, Föräldrabalken (1 jan. 2020, Version 12, JUNO), kommentaren till 7 kap. 1 §.
Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 jan. 2020, JUNO), kommentaren till 1 kap. 4 § under rubriken Tillbyggnad.
Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 jan. 2020, Version 12, JUNO), kommentaren till 1 kap. 4 § under rubriken Tillbyggnad

Domslut

Vill du hänvisa till ett domslut i ett rättsfall, behöver du bara hänvisa i texten till domstol och domnummer. Rättsfallet behöver inte finnas med i referenslistan. Första gången du nämner domstolen skriver du ut hela namnet, därefter kan du använda endast förkortningen.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom mål nr 7525-10...
Vad gäller avstyckning fann Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:55 att...
Högsta domstolen NJA 1985 s. 110 anser att...

I referenslista juridiska källor

af Sandeberg, Catarina, Lag (2004:575) om europabolag, Karnov lagkommentar (JUNO) 2019-07-01.

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet.

Thornefors, C.  Rättegångsbalk (1942:740), Lexino lagkommentar (JUNO) 2021-06-03.

 SFS 1995:1554. Årsredovisningslag (ÅRL). Stockholm: Justitiedepartementet.

Senast uppdaterad