Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Vad är FAIR?

FAIR är en förkortning som står för Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reuseable (återanvändningsbara). FAIR består av 15 internationella principer som tillsammans ska  bidra till att återanvända forskningsresultat som till exempel forskningsdata och artiklar. Informationen ska  vara läsbar för både maskin och människa och forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga, sökbara och ha information om hur de kan användas.

I Sverige ska all offentlig finansierad forskning uppfylla FAIR -principerna i möjligaste mån. Idag används principerna främst när det gäller forskningsdata, men det ökar allt mer inom till exempel publikationer. 

Mer information

FAIR i praktiken

FAIR-principerna innebär en del att tänka på att kunna uppfylla dem rent praktiskt. 

Sökbarhet 

Den första delen i FAIR är  att informationen ska vara sökbar (findable). Ett sätt att underlätta den är att använda sig av så kallade permanenta indikatorer (PID). Detta gäller både själva publikationer och datan såväl som forskare och författare. PID gör att det gör det lättare att hitta publikationer och forskare då de inte förändras över tid och det blir inga oklarheter vem som är vem eller vad som är vad.

Exempel på PID är:

  • Digital Object Finder (DOI) som är vanlig för artiklar och data.
  • International Standard Serial Number(ISSN) används för att identifiera tidskrifter
  • Internal Standard Book Number (ISBN) är ett unikt id för böcker, rapporter, avhandlingar och andra monografier
  • Open Researcher & Contributor ID (ORCID) för forskare och författare

Metadata är a och o när det gäller att hitta material. Metadata betyder information om en annan resurs. Ju mer information desto bättre sökbarhet. Så skriv en generös metadatabeskrivning om din publikation eller data för att underlätta att den hittas. Det är också viktigt att ta med sina PID:ar i informationen. Se också till att din metadata och eventuellt material finns tillgängligt i en databas eller repositorium. 

Tillgänglighet

Accessible - tillgänglighet är det andra området i FAIR och detta innebär att att det ska  vara lätt att komma åt forskningsresultaten. Använd så  enkel teknik som möjligt, till exempel att materialet går att nå via en länk.  Länken kan till exempel vara en PID vilken gör att den är beständig.

Även om man kanske  inte kan dela forskningsresultatet fullt ut så kan man åtminstone få en beskrivning av den. När det gäller forskningsdata så hindrar ibland till exempel personuppgifter från att dela datan offentligt. Men då går det alltid att skriva en tydlig beskrivning av datan och dess villkor, så kallad metadata, som alltid är tillgänglig och sökbar.

Interoperabel

Interoperable -  att forskningens olika delar är interoperabla - det vill säga  fungerar tillsammans med annan data och information, olika program samt övriga processer, är viktigt för att nå sökbarhet och tillgänglighet.

Detta samarbete och integration mellan olika komponenter ska  inte heller behöva kräva speciallösningar utan det är viktigt att använda standardiserade och vedertagna former vad gäller till exempel metadatabeskrivningar och beständiga länkar.

Återanvändning

Reuseable - att kunna återanvända forskning på olika sätt är viktigt för dem behöver tillgång till den i framtiden. Precis som nämnts tidigare så är det viktigt med en en rik och nyanserad beskrivning av det som ska bevaras och återanvändas. Likaså är det av betydelse att metadatan och forskningsmaterialet är strukturerad och följer rekommendationer och standarder.

För att veta hur framtida intressenter kan använda forskningens olika delar är det angeläget att uppge hur upphovsrätt och licenser ser ut för materialet, alltså hur det får användas och inte. När det gäller upphovsrätt är det vanligt att det finns en Creative Commons - licens som tydliggör hur forskningsprodukten får användas. Vid tveksamheter om hur du hanterar upphovsrätt och licenser, kontakta högskolans Data Access Unit (DAU).

Mer information

 

Kontakt


Senast uppdaterad