Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Data Access Unit

På Högskolan Väst finns funktionen Data Access Unit (DAU) som arbetar med att ge stöd till forskare och doktorander gällande forskningsdata. DAU:en är ingen organisatoriskt separat enhet, utan ska ses som en disciplinövergripande funktion som arbetar med service och stöd för att forskningsdata som produceras av lärosätets forskare görs sökbara, tillgängliga och möjliga att återanvända. I funktionen samlas en rad olika kompetenser som är viktiga för forskare att rådgöra med gällande forskningsdata.

DAU:en består av:

 • Elisabeth Näverå (bibliotekarie, även ordförande) 
 • Jenny Mårtensson (avtalsjurist)
 • Margareta Åkesson (arkivarie)
 • Mats Lejon (systemtekniker)
 • Ulrika Hjelm (GIO)

 DAU:en kan exempelvis erbjuda utbildning och support i frågor gällande datahantering och dokumentation samt ta emot dataset med tillhörande beskrivningar som behöver granskas för att se till att de håller tillräcklig kvalitet för att kunna tillgängliggöras och återanvändas. DAU:en har nära kontakter med konsortiet Svensk Nationell Datatjänst som arbetar med forskningsdata på nationell nivå. 

Mer information och kontakt:

Svensk Nationell Datatjänst

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är ett konsortie som består av 9 lärosäten  i Sverige och drivs av Göteborgs universitet. Utöver detta så finns även ett nätverk kopplat till SND som består av 40 lärosäten och andra organisationer, där Högskolan Väst ingår. 

SND:s uppgift är att "stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material" (SND, 2022). Vidare så driver även SND Sveriges nationella forskningsdatakatalog och systemet DORIS där forskare kan beskriva och dela sin data till den nationella katalogen. 

SND arbetar också med att utbilda och informera lärosäten och organisationer kring forskningsdata och på deras webbsida finns fördjupande material kring forskningsdatans olika aspekter. 

Domänspecialister

På de nio lärosäten som driver SND finns så kallade domänspecialister (Dospar). Det är experter inom olika forskningsområden som stöttar dig som forskare gällande forskningsdata. Dosparna ska fungera som en brygga mellan forskarsamhället, forskargrupper, repositorier och de lokala DAU-enheterna.  I nuläget finns det det Dospar inom följande områden;

 • humaniora
 • samhällsvetenskap
 • folkhälsovetenskap och epidemiologi
 • klimat - och miljödata
 • känsliga data
 • rumsliga data (geo-data, GIS-data)
 • materialvetenskap
 • life science
 • registerbaserad medicinsk och annan forskning
 • interdisciplinär populationsbaserad forskning kopplad till register och biobanker

Mer information:

Senast uppdaterad