Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en vetenskaplig artikel?

När ett forskarteam är klara med en vetenskapliga studie publicerar de ofta denna i form av en vetenskaplig artikel. Dessa vetenskapliga artiklar skrivs för en akademisk målgrupp, d.v.s. alla som behöver tillägna sig forskning i sitt yrke för att utveckla sig och sin profession inklusive studenter och personal inom högskolevärlden. Tidskriftsartikeln är vetenskapligt granskad, "peer-reviewed", och innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare före publicering.

Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer.

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment:

  • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
  • Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
  • Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
  • Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
  • Diskussion/Slutsatser - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
  • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

De vanligaste typerna av vetenskapliga artiklar:

  1. Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.

  2. Översiktsartiklar som är kritiska utvärderingar där författaren organiserar, integrerar och utvärderar tidigare publicerade studier.

  3. Teoretiska artiklar där författaren utifrån existerande forskning lägger fram en ny teori, analyserar eller kritiserar existerande teorier.

 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen