Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Böcker om skrivande

Det kan vara en bra idé att börja med att planera ditt arbete genom att läsa om akademiskt skrivande.

Vad är vetenskap?

En vetenskaplig text består av systematiskt framtagen kunskap, grundad på empiri. Den är teoretiskt förankrad och visar medvetna perspektivval. Studierna är möjliga att göra om och ska kunna utsättas för kritisk granskning. Här kan du se våra filmer om vetenskaplighet på vår Youtubekanal

Vad innebär det att skriva en vetenskaplig text?

I uppsatser och rapporter ska du presentera det du kommit fram till på ett överskådligt sätt. Texten ska grundas på den empiri du fått fram. Du ska vara kritiskt granskande och alltid ange dina källor.

Typer av vetenskapliga texter

Vetenskapliga texter kan delas upp i primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor kan vara artiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift, avhandlingar och konferensbidrag. Sekundärkällor är baserade på andras forskning, till exempel kursböcker och populärvetenskapliga källor.

Här kan du läsa mer om vetenskapliga artiklar.

Vetenskapliga texter kan vara de uppsatser eller inlämningsuppgifter du skriver.

Så lägger du upp din uppsats (disposition och formalia)

Innan du börjar skriva kan det vara bra att lägga upp en disposition (plan) för din text. En vetenskaplig text består av:

 • Introduktion – Presentera ditt ämne och definiera begrepp. Problemformulering baserad på tidigare forskning. Teorier, ditt syfte och frågeställningar.
 • Metod – Presentera och motivera metoden som använts för datainsamling.
 • Resultat – Presentera ditt material utifrån metoden.
 • Diskussion – Analysera och granska ditt resultat, leder till slutsatser.
 • Referenser – Hänvisningar till alla källor som använts.

Det finns mallar att följa. Se till att hålla en röd tråd genom hela texten. Allt du skriver om i resultat och diskussion ska finnas med i problemformuleringen.

Titta gärna på andra studentuppsatser inom ditt ämne för inspiration. 

Objektivitet och källkritik

För att vara vetenskaplig, ska texten präglas av ett kritiskt förhållningssätt. Det innebär att du ska vara objektiv och undvika egna åsikter. Däremot ska du kunna motivera dina val av exempelvis ämne, metod och teori.

Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver akademiskt. Oavsett vilken form av källa du använder måste du kritiskt granska dess relevans och korrekthet.

Läs mer om källkritik här.

Forskningsetik

När du skriver uppsats är syftet i många fall att ta fram ny kunskap genom att genomföra en empirisk studie. Det betyder att du blir en del av forskningssamhället och i detta arbete är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all forskningsverksamhet. Läs mer om detta på sidan för uppsatsskrivande och forskningsetik.

Språket

När du skriver en vetenskaplig text är det allra viktigaste att vara tydlig. Tänk på vem du skriver för, anpassa din text för att läsaren ska förstå. Det är också viktigt att använda sig av ett akademiskt skrivsätt och att undvika talspråk. Att en text är vetenskaplig betyder däremot inte att den måste vara krånglig.

Texten ska vara exakt, objektiv och kontrollerbar. Arbeta med textens struktur och se till att den är sammanhängande.

Praktiska tips

 • Glöm inte att spara texten ofta och göra säkerhetskopior!
 • Börja med att skriva utan att tänka på språket. Sedan kan du rensa och förtydliga dina tankar
 • Läs olika texter och lägg märke till hur de är olika.
 • Låt någon annan läsa din text och kommentera, t.ex. en kurskamrat, vän eller handledare.
 • Låt texten vila ett tag, för att kunna se den mer objektivt.
 • När du har börjat skriva är det vanligt att du frågar dig; hur gör jag sidnumrering eller skapar innehållsförteckning i Word? 

Resurser, handböcker och hjälpmedel

Här har vi samlat några sidor du kan ha hjälp av när du ska skriva en text.

Senast uppdaterad av Biblioteket