Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare.

Om du ska hänvisa till dokument utgivna av riksdag och regering samt enskilda myndigheter så kan du läsa mer om detta på sidan Offentligt tryck.

Texthänvisning

Svenska lagar och förordningar samlas i SFS (Svensk författningssamling). När du hänvisar till en författning ska du inte ange tryckår och sida utan istället lag- och paragrafnummer samt moment.

I löpande text skriver du t ex.:

  • Enligt 1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) skall den grundläggande högskoleutbildningen "ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser".

En annan vanlig författningssamling är SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling). I löpande text skriver du t ex:

  • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) skall det av rutinerna framgå hur " hur huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i samband med egenvård..."

Många av lagarna har namn såsom PuL (personuppgiftslagen) eller SoL (socialtjänstlagen). Använd gärna dessa namn men ange alltid SFS-nummer resp. SOSFS-nummer inom parentes.:

  • Syftet med PuL (personuppgiftslagen SFS 1998:204) är att "skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter".

Lagar och förordningar i fulltext

De flesta lagar och förordningar finns tillgängliga i fulltext på nätet. Men har du tillgång till en tryckt version, så referera till den. Lagkommentarer finns både tryckta samt tillgängliga i databaser som Zeteo och Lexino (Karnov). 

  • Se Andersson m.fl. Aktiebolagslagen (1 april 2008, Zeteo), kommentaren till 25 kap. 50 § under 2. Bolagets rättskapacitet
  • Se Fitger, Rättegångsbalken (1 nov. 2008, Zeteo) kommentaren till 14 kap. 9 §.

Vill du hänvisa till ett domslut i ett rättsfall, behöver du bara hänvisa i texten till domstol och domnummer. Rättsfallet behöver inte finnas med i källförteckningen. Första gången du nämner domstolen skriver du ut hela namnet, därefter kan du använda endast förkortningen.

  • Högsta Förvaltningsdomstolens dom mål nr 7525-10...
  • Vad gäller avstyckning fann Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:55 att...
  • Högsta domstolen NJA 1985 s. 110 anser att...

I referenslista

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet

Årsredovisningslag (ÅRL) 1995:1554. Stockholm: Justitiedepartementet.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen