Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Mall
Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel. Uppl. Förlagsort: Förlag.

  • En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel. Har det skett förändringar i verket kallar man det ny upplaga. Finns upplageuppgift ska den vara med i referensen, den sätts då efter bokens titel. Däremot anges inte nytryckningar.
  • Om boken tillhör en serie skall serieuppgift skrivas inom parentes sist i referensen.

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. 

Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

Bok, en författare

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Liljedahl, O. (2001). Vinnande konkurrensstrategier: grunder och tillämpningar. Malmö: Liber ekonomi.

Texthänvisning
(Liljedahl, 2001)

Bok, två till tre författare

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Moore, D.S., McCabe, G.P. & Craig, B.A. (2012). Introduction to the practice of statistics. 7. uppl. New York: W. H. Freeman.

Texthänvisning
(Moore, McCabe & Craig, 2012)

Bok, fler än tre författare

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (red.) (2017). Omvårdnad och äldre. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Texthänvisning
(Blomqvist m.fl. red., 2017)
(Winch m.fl., 2011)

I referenslistan ska alla bokens författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Refererar du till ett kapitel i en bok ska din referens gå till kapitelförfattaren, se Kapitel/del i bok.

Bok, en redaktör

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Langford, D. (red.) (2000). Internet ethics. Basinstroke: Macmillan.

Texthänvisning
(Langford red., 2000)

Bok, flera redaktörer

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Hjerm, M. & Peterson A.  (red.) (2007). Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning.

Texthänvisning
(Hjerm & Peterson red., 2007)

Bok, författare och redaktör saknas

Mall
Titel. (År). Uppl. Förlagsort: Förlag.

I referenslista
Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). 9. uppl. Stockholm: Transportgruppen.

Texthänvisning
(Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 2001)

Bok, organisation, myndighet etc. som författare

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Svenska språknämnden (2005). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm: Skolverket.

Texthänvisning
(Svenska språknämnden, 2005)

Bok, olika upplagor

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Egidius, H. (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 7. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kotler, P. & Keller, K.L. (2009). Marketing management. 13. uppl. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Bok i serie

Mall
se längst upp på sidan

I referenslista
Hedin, C. (2000). Värdegrunden i IT-samhället: etik och pedagogik i mötet med informationsteknologin. Stockholm: HLS. (Häften för didaktiska studier, 72/73)

Lavoie, D. & Camlee-Wright, E. (2000). Culture and enterprise : the development, representation and morality of business. London: Routledge. (Routledge studies in the modern world economy, 26)

Elektronisk bok

Mall
Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: Databas [Datum]

I referenslista
Commel, J. (2009). Twitter Power 2.0 : How to Dominate Your Market One Tweet at a Time. [Elektronisk]. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Tillgänglig: DawsonEra [2019-11-28]

Kapitel i bok

När du refererar till ett kapitel i en bok kan du tänka på det som att du läst en artikel i en tidskrift. Det är författaren av kapitlet och kapitlets titel som du refererar till och som du skriver främst i din referens. Därefter följer I och hela referensen till den bok kapitlet finns i.   

En sådan bok kallas ofta för antologi eller samlingsvolym. Den eller de som sammanställer boken benämns redaktör (red.), på engelska editor (ed.)

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Mall
Kapitelförfattarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I Bokens redaktör/er (red.) Bokens titel. Förlagsort: Förlag. sidor.

Uppmärksamma här att ordet I används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning
Texthänvisningen här ser ut som för en bok med en författare.
(Mulinari, 2007)

I referenslista
Mulinari, D. (2007). Familjer över gränser. I Hjerm, M. & Peterson, A. (red.) Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning, ss. 194-217.

Selnes, F. & Sallis, J. (2003). Promoting relationship learning. I Egan, J. & Harker, M.J. (red.) Relationship marketing. Vol.3. Paradigm or perspective: The future of relationship marketing. London: SAGE Publications, ss. 277-304.

Religiösa texter

Bibeln och andra religiösa texter är exempel på texter som är så vanliga att de inte behöver tas med i källförteckningen.

När du refererar till Bibeln behöver du inte ange tryckår. Däremot kan det ibland vara lämpligt att inom parentes ange vilken bibelöversättning du har använt. I löpande text skriver du t ex:

Hos Johannes, kapitel 1, verserna 1-18 (Nya testamentet, 2000) läser vi om hur Ordet blev människa
 

Texthänvisning
(Nya testamentet, 2000)

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen