Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar information om  

Allmänt om Harvardsystemet

I Harvardsystemet skrivs titlar på böcker och tidskrifter med kursiv stil. När du ska skriva en referens på en tidskriftsartikel är det tidskriftens titel som skall anges med kursiv stil.

Förlagsort och förlag skall anges för alla publikationer utom tidskrifter och tidningar. Det är lätt att förväxla förlagsort och förlag med tryckort och tryckeri. Ta därför för vana att söka fram dina bokreferenser i Libris och använd funktionen 'Skapa referens'.

Språket i referenserna ska vara detsamma som i din text i sin helhet. Exempelvis förkortas sidor s. eller ss. när du skriver på svenska men p. (pages) eller pp. när du skriver på engelska. Detsamma gäller m.fl. respektive et al.

Hur många författare ska skrivas med? I referenslistan ska samtliga författare stå med. Se avsnittet "Texthänvisning" för mer information om hur du ska göra när du refererar inne i en text. 

Skriva ut förnamn eller bara initialer? Praxis är olika men vanligast är att enbart använda sig av initialer. Rätta dig efter ditt ämne eller handledare.

Om ingen författaruppgift finns (vare sig person eller organisation) ska referensen inledas med dokumentets titel som då också används som hänvisning i texten.

Om det inte klart framgår av referensen vilken dokumenttyp den gäller är det lämpligt att ange detta. Det görs genom att skriva ut vad det är för typ av dokument, till exempel Examensarbete eller Elektronisk, inom hakparentes direkt efter titeln.

Referenslistan i slutet på din text ska bestå av en sammanhängande alfabetisk lista.
I referenslistan används olika skiljetecken, vanligast är punkt eller komma.

Hakparentes [ ] används runt uppgifter som du inte kan utläsa av publikationen men har som du vet, t.ex. när du hämtade dokumentet och vilken medietyp det är.

Citera

 

Vad är ett citat?

När man ordagrant återger det någon annan skrivit använder man sig av citat. Det är viktigt att vara tydlig med vem som är upphovsman till texten. 

Löpande citat

Korta citat på högst 2-3 rader infogas i brödtexten omgivet av citattecken enligt följande exempel:

Uppsatshandboken påpekar Siv Strömquist mycket riktigt att "ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar" (2010, s. 52).

Notera i exemplet ovan att interpunktionen i din egen mening är överordnad citatets interpunktion. Punkten placeras därför efter citattecken och parentes.

Använder du istället sk fristående citat ska citatet avslutas med sin egen interpunktion. Punkten placeras därför innanför citattecknet enligt exemplet nedan.

Uppsatshandboken skriver Strömquist (2010, s. 52): "Observera att ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar."

Blockcitat

Längre citat bestående av fler än tre meningar bryter du ut ur brödtexten så att det bildas ett separat stycke med indrag i både höger och vänsterkant. (Obs! Kan inte genomföras för det följande exemplet.) Minska även på radavstånd och textstorlek. 

Exempel:

When an entire class is effectively monitored, the teacher can decide to slow down, speed up, review material, or try new instructional approaches for the entire class, small group of students, or individual students. The professional judgement of the teacher is used continuously as students learn to adapt instruction to meet student needs. (McMillan, s.136)

När man använder blockcitat behöver citattecken inte användas, men källhänvisning till originalkällan måste alltid göras och även citerad sida ska anges. Givetvis ska originalkällan finnas med i din referenslista i slutet av dokumentet.  

Mer om citat

Om den text som som du vill citera redan innehåller ett citat omger du detta med enkla citattecken ' ' istället för " " för att skilja det från citatet i sin helhet. Detta gäller givetvis inte i blockcitat, där det inte kan uppstå några missförstånd.

Svenska skrivregler ger exemplet: "Låt gå för 'lilla gumman', men kalla mig inte 'baby darling'!"

Ibland vill man utesluta ett eller flera ord i ett citat. Detta markeras med uteslutningstecken, vanligtvis tre punkter ... med ett mellanslag före och efter det som uteslutits. Råkar citatet redan innehålla tre punkter ska du omge den uteslutna texten med parenteser, snedstreck eller klammer.

Vill du skjuta in egna anmärkning eller förtydliganden mitt i citatet placerar du dem inom klammer. Citatet som sådant måste återges ordagrant, även om det innehåller uppenbara felaktigheter. Du kan markera att du är medveten om detta genom att inom klammer skriva [!] eller [sic!].

Ordlista

Interpunktion

Att använda skiljetecken (som punkt och komma) i en text för att göra den mer överskådlig.

Sic!

Används när man citerar och betyder "Just så står det".

Referenslista

Referenslistan placeras längst bak i din rapport eller uppsats men före eventuella bilagor. Referenserna ska vara sorterade i alfabetisk ordning.

För att göra referenslistan lättläst och överskådlig kan du välja mellan att ha blankrad eller hängande indrag mellan dina referenser.

Senast uppdaterad av Biblioteket