Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida kan du hitta hur du refererar till 

SOU

SOU betyder Statens offentliga utredning. Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning kring den aktuella frågan. Resultatet presenteras i en rapport som kallas betänkande. Detta betänkande publiceras i en serie som kallas SOU, Statens offentliga utredningar.

Mall:

SOU År:nummer. Huvudtitel: Undertitel. URL

Texthänvisning:

… (SOU 2016:94).

Enligt Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) bör …

Referenslista:

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694/. 

Kapitel i en SOU med redaktörer

Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen för kapitel i antologi/bok.

Exempel:

de los Reyes, P. (2005). Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering. I P. de los Reyes & M. Kamali (Red.), SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering: del 2. (s. 233-258). https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-2

Ds

Ds betyder Departementsserien. I denna serie publiceras slutsatser och förslag när Regeringskansliet utrett en fråga. 

Mall:

Serienamn år:nr. Huvudtitel: Undertitel. URL

Texthänvisning:

… (Ds 2017:39).

alt

Enligt Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39) …

Referenslista:

Ds 2017:39. Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. http://www.regeringen.se/4a3c7a/contentassets/d7d619f4845e43339fc83fbafc5fb72a/
legitimation-for-halso--och-sjukvardskuratorer-ds-2017_39.pdf  

Motion

En motion är ett förslag på riksdagsledamöterna lämnar till riksdagen.

Mall:

Motion år:nummer. Titel på motionen. URL

Texthänvisning:

… (Motion 2019/20:3588).

Referenslista:

Motion 2019/20:3588. Motion med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. https://data.riksdagen.se/fil/113A3540-2AAE-4AEB-9E43-C8BBD389FE6D

Prop

Prop betyder proposition och är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag.  

Mall:

Prop. År/år:nummer. Titel. URL

Texthänvisning:

… (Prop. 2017/18:40).

alt

I regeringens proposition (2017/18:40)…

Referenslista:

Prop. 2017/18:40. En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. http://www.regeringen.se/4ad353/globalassets/regeringen/dokument/
socialdepartementet/proposition-2017-18-40.pdf.

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

Mall:

Riksdagsskrivelse år:nummer. Titel på riksdagsskrivelsen, om tillgängligt, annars uteslut. URL

Texthänvisning:

… (Riksdagsskrivelse 2019/20:234).

Referenslista:

Riksdagsskrivelse 2019/20:234. https://data.riksdagen.se/fil/120A3E52-9C99-45C7-A344-C4FC7403D105

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Mall:

Överenskommelse år:nummer. Titel på överenskommelsen. Departementets namn. (om tillgängligt, annars  uteslut.) URL

Texthänvisning:

. . .  (SÖ 2008:26).

Referenslista:

SÖ 2008:26. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006. Utrikesdepartementet. https://www.regeringen.se/49cf70/contentassets/f6446d9266db46dea0e0e58cd6d53a97/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-fakultativt-protokoll-till-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf

Om materialet inte finns i fulltext

Om SOU:n, Ds:en eller Proppen inte finns i fulltext så används istället departementet. 

Exempel: 

SOU 1999:66. God vård på lika villkor? : om statens styrning av hälso- och sjukvården. Socialdepartementet

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen