Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till

Lagar

Mall:

Om fysiskt dokument:

SFS År:nummer. Titel. Departement.

Om elektroniskt dokument:

SFS År:nummer. Titel. URL.

Texthänvisning:

… (SFS 2017:30)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)…

Referenslista:

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet.
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30.

Om du efter första omnämnandet vill använda dig av lagens eventuella förkortning skriver du...

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) står att...

alt.

... (Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 2017:30).

Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen. 

Om du citerar eller hänvisar till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs även kapitel och paragraf med i löpande text. Exempel:

I 10 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att...

Lagkommentarer

Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (år). SFS år:nummer [lagkommentar]. Ev Databasens namn.

Texthänvisning:

Clevesköld (2019) …

… (Clevesköld, 2019)

Referenslista:

Clevesköld, L. (2019). Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [lagkommentar]. Juno.

Socialstyrelsens författningssamling

I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Föreskrifter är bindande regler, allmänna råd är rekommendationer. 

Mall:

Om fysiskt dokument:

SOSFS År:nummer. Titel. Myndighet. 

Om elektroniskt dokument:

SOSFS År:nummer. Titel. URL.

Texthänvisning:

Socialstyrelsen (SOSFS 2014:5) rekommenderar att…

… (SOSFS 2014:5)

Referenslista:

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen.

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-19.pdf.

EU-stadgar

Mall:

Organisationens namn. (År). Titel : undertitel i kursiv stil. URL

Texthänvisning: 

I EU-direktivet 2016/2102 (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 2016) kring tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer framgår att...

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (2016) har tagit beslut om att...

Referenslista:

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd. (2016). ​Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2013 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1583318094792&uri=CELEX:32016L2102 .

Senast uppdaterad av Biblioteket