Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan kan du hitta hur du refererar till 

Föreläsningar och personlig kommunikation

Som personlig kommunikation räknas följande:

E-mail, textmeddelanden, chat online/personliga meddelanden, intervjuer, telefonsamtal, offentliga tal, föreläsningar, brev etc.

Mall: 

Då läsaren inte kan hitta tillbaka till det du refererar ska materialet inte vara med i referenslistan.

Texthänvisning: 

J. Thorn (personlig kommunikation, 11 februari, 2020) anser att...

Via telefon fick vi kunskap om.... (J. Thorn, personlig kommunikation, 11 februari, 2020).

Referenslista:

Då läsaren inte kan hitta tillbaka till det du refererar ska materialet inte vara med i referenslistan. 

Vill du läsa mer? Personal Communications på APA Blog

Kursplaner

Mall:

Universitet. (År). Titel: kurskod. [Kursplan]. Universitet, Institution. URL (om det finns).

Texthänvisning:

Målen på kursen Anatomi och fysiologi är... (Högskolan Väst, 2019)

Högskolan Väst (2019) ger studenterna på denna kurs kunskaper i...

Referenslista:

Högskolan Väst. (2019). Anatomi och fysiologi 15 hp : AFA100. [Kursplan]. Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap. https://kursinfo-print.hv.se/CoursePlan/Pdf/AFA100/14%2c000/sv

Lärobjekt

Ett lärobjekt är en avgränsad resurs, till exempel en power point, ljudinspelning, video eller en skärminspelning som din lärare till exempel lagt upp i din kurs. 

Nämns individuella författare, använd deras namn. Använd skolans och/eller 
institutionens namn om det inte framgår en enskild person.

Om lärobjektet är publicerat på YouTube, se Film, TV, DVD, Video, UR.

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (år.). Titel. [lärobjekt]. Namn på organisation/universitet/utgivare.
Namn på avdelning/underorganisation. URL.

Texthänvisning:

Läroplaner och styrdokument som är äldre… (Lindahl, 2013).

Bibliotekarien Lindahl (2013) berättar att äldre läroplaner kan hittas …

Referenslista:

Lindahl, E. (2013). Hitta gamla läroplaner och andra styrdokument [Lärobjekt]. Högskolan Väst. Biblioteket. https://www.youtube.com/watch?v=tcwC3ds1WQk

Läroplan

Mall:

Myndighet. (År). Titel. URL

Texthänvisning:

...(Skolverket, 2019)

Enligt Skolverket (2019) ska eleverna…

Referenslista:

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011. (Reviderad 2019). https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c3965/1567674229968/pdf4206.pdf

Bedömningsformulär

Vid Högskolan Väst används på vissa utbildningar och kurser ett bedömningsformulär som förkortas ASSCE. När du använt detta refererar du till det på följande sätt.

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (år). Titel kursiv: ev undertitel. Institution, Högskola/Universitet. URL.

Texthänvisning:

Löfmark m.fl (2019)…..

Alt.

Bedömningsformuläret ASSCE har använts (Löfmark m.fl., 2019)

Referenslista:

Löfmark, A., Mårtensson, G., & Thorell-Ekstrand, I. (2019). Bedömningsformulär AssCE*för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet (AssCE -Assessment of Clinical Education, Version III). Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/download/18.643bd41316d7d2a0f5523779/1571227525599/Bed%C3%B6mningsformul%C3%A4r%20AssCE%20Grundniv%C3%A5.pdf

Granskningsmallar

På sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst används två granskningsmallar när du du som student ska granska vetenskapliga artiklars kvalitet. När du använt en eller båda dessa refererar du till dessa på följande sätt.

Texthänvisning:

Brink och Larsson (2020) ….

Alt.

…. (Brink & Larsson, 2020).

Referenslista:

Brink, E. & Larsson, I. (2020). Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod. I Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp. (Bilaga IV). Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Brink, E. & Larsson, I. (2020). Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod. I Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp. (Bilaga IV). Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Om du använt båda och vill hänvisa till dem skriver du (Brink & Larsson, 2020a) respektive Brink & Larsson, 2020b) i löpande text?

I referenslistan får i det här fallet granskningsmallen för kvalitativ metod (2020a) och granskningsmallen för kvantitativ metod får (2020b). Alfabetiska ordningen bestämmer detta.

Läser du Programmet för Socialpsykiatrisk vård byter du ut titel på anvisningarna och kompletterar med rätt länk. Länken ska gå till fulltexten.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen