Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till 

Avhandling

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel (evt. Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats/Dissertation/Licentiat. Institution, Högskola/Universitet]. Databasen/Arkivet. Högskolans/universitets namn. alt. Ev. URL

Texthänvisning:

Höglund Arveklev (2017) skriver om drama och hur det kan användas inom sjuksköterskeutbildningen.

Att använda sig av drama i sjuksköterskeutbildningen har visat sig vara en vinst (Höglund Arveklev, 2017). 

Referenslista

Höglund Arveklev, S. (2017). Drama and learning in nursing education: a study in first and second cycle. [Dissertation. Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg]. GUPEA. University of Gothenburg. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53616

Molin, M. (2004). Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan (Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11) [Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Örebro universitet, Högskolan Trollhättan/Uddevalla]. DIVA. Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

Referenslista, tryckt avhandling

Grankvist, G. (2002). Determinants of Choice of Eco-Labeled Products. [Doktorsavhandling, 110. Psykologiska institutionen]. Göteborgs universitet.

Konferenspresentation

Efternamn, förnamnsinitial. (datum månad, år). Titel på konferensbidraget [Konferensbidrag] Konferensens namn, ort, land. Evt. URL

Texthänvisning:

Thorn och Wilners (2018) samverkansprojekt visade...

Samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek har studerats (Thorn & Wilner, 2018) och...

Referenslista:

Thorn, J., & Wilner, A. (6-7 december, 2018). Från akademi till arbetsliv - samverkan mellan högskolebibliotek och sjukhusbibliotek. [Konferensbidrag] VILÄR 2018, Mölndal, Sverige. http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1281043&dswid=1763

Konferenspublikation

Konferenspublikationer eller konferensproceedings kallas den samlade utgivningen av de presentationer som getts på en konferens.

Konferensbidrag som publicerats i en tidskrift refereras till som tidskriftsartikel

Konferensbidrag som publicerats i en bok refereras till som bok

Konferensbidrag som publicerats som ett kapitel i en bok refereras som kapitel i bok

Rapport

Mall, tryckt rapport:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel. (Rapport nr. 123). Förlag. 

Mall, elektronisk rapport:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel. (Rapport nr. 123). URL 

Texthänvisning:

Framtiden är nära . . . (Balkfors m.fl., 2019)

Enligt Balkfors m. fl. (2019) är framtiden nära...

Referenslista:

Tryckt rapport:
Balkfors, A., Bokström, T., & Salonen, T. (2019). Med framtiden för sig: en ESO-rapport om sociala investeringar. (2020:1). Norstedts Juridik.

Elektronisk rapport:
Balkfors, A., Bokström, T., & Salonen, T. (2019). Med framtiden för sig: en ESO-rapport om sociala investeringar. (2020:1). https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/01/ESO-rapport-2020_1_webb.pdf

Uppsats

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial., & Efternamn, Förnamnsinitial. (År) Titel [Examensarbete/Masteruppsats. Universitet]. Databasen/Arkivet. URL (om fulltext finns)

Texthänvisning:

Adler och Askeröd (2017) fann att...

... (Adler & Askeröd, 2017). 

Referenslista:

Adler, M., & Askeröd, T. (2017). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn och deras föräldrar inom hälso- och sjukvården [Examensarbete. Högskolan Väst]. DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1075539/FULLTEXT01.pdf

Årsredovisning

Mall:

Författare/organisation. (år). Titel. URL.

Texthänvisning:

I årsredovisningen för Västra Götalandsregionen (2019) går att läsa…

December 2019 var nästan 57 000 personer utan arbete eller befann sig i en  arbetsmarknadsåtgärd i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen, 2019).

Referenslista:

Västra Götalandsregionen. (2019). Årsredovisning 2019https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/974a91e5-4c49-4e14-8991-0195991d7673/VGR_%c3%85rsredovisning_2019.pdf?a=false&guest=true

I referensen ovan skrivs (u.å.) då det inte finns något tryckår i Årsredovisningen. Man kan dock tänka att det är 2020 men det framkommer inte så då skriver du (u.å.), d.v.s. utan år.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen