Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du refererar till olika sorters material enligt APA 7, men börja med att läsa igenom innehållet på denna sida för att lära dig hur du använder dig utav referenssystemet.

Så här använder du APA 7

APA 7, För vem?

Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller på programmet Socialpsykiatrisk vård ska du använda dig utav denna guide.

Läser du till lärare, personalvetare, socialpedagog eller fristående kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi använd i första hand Göteborgs Universitets APA-lathund.

APAs blogg finns möjlighet att söka fram fördjupad information om referenshantering.  

Vilka delar består en referens av?

Följande delar i punktlistan nedan kan en referens innehålla. Nedan är varje del fetmarkerad för att markera platsen i referensen. Läs mer om hur du refererar till böcker och artiklar på respektive guidesida.

Vem (författare)

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

När (år)

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

Vad (artikelns titel)

Lundin, L. (2020). Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi-org.10.1080/15332985.2020.1838030

Vad (publikationens titel i kursiv stil)

Lundin, L. (2020).Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi-org.10.1080/15332985.2020.1838030

Var (förlaget) - när det gäller boktitlar

Grankvist, G. (2019). En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur.

Sidor (om artikel eller kapitel)

Lundin, L. (2020). Parental narratives online about ADHD. Social Work in Mental Health, 18(6), 684-703. https://doi-org.10.1080/15332985.2020.1838030


Tänk på att vara konsekvent med språkbruket i referenslistan:

  • Om det finns redaktörer så ska det stå Red. (för "redaktör" på svenska) eller Ed. eller Eds. (för "editor" på engelska)
  • Typ av publikation, t.ex. Avhandling/dissertation,  film etc. 
  • Framför sidnummer i löpande text ska det stå ett s. (för "sidor" på svenska) eller p. (för "page" på engelska).

Mer information hittar du under respektive publikation.

Antal författare, et.al. och m. fl.

et al. är en förkortning med betydelsen "och andra". Et. al. används om du skriver på engelska.
M. fl. är den svenska motsvarigheten och används när du skriver din text på svenska.

Löpande text:

När du har en text med...

1-2 författare ska en/båda skrivas med i löpande text i hela arbetet.

Exempel:
Andersson och Weimar (2010) menar att…

Alt.

Det framkom att konst på sjukhus kan verka inspirerande (Andersson & Weimar, 2010).

Obs! När författarna görs aktiva används och. När författarna görs passiva i texten används &-tecknet i parentesen. Läs mer om aktiv och passiv texthänvisning nedan.

3 författare och fler skriver du bara första författaren och m.fl, till exempel Berggren m.fl. (2010)... alt. ….(Berggren, m.fl., 2010) 

Referenslistan:

när du skriver din referenslista tar du med alla författare om de är 1-20 stycken. Är det 21 författare eller fler skriver du de första 19 och avslutar med den sista. Du visar detta med hjälp av tre punkter mellan författare 19 och den sista.

Exempel när artikeln har fler än tjugo författare:

Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Ádám, N., Adamovová, L., Ahn, C-K., Ahn, H-N., Alansari, B. M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, A., Ayearst, L. E., Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M. A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., … McCrae, R. R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310(5745), 96–100.

Vill du se artikeln i sin helhet och alla 87 författare, gå till https://doi.org/10.1126/science.1117199

Citat/Blockcitat

Citat används så sparsamt som möjligt. Om du behöver citera ska, förutom författare och år, sidnummer anges. Citerar du mindre än fyrtio ord gör du det i löpande text. Citerar du mer än fyrtio ord visar du detta med ett stycke med indrag på vänster, mindre teckenstorlek och eventuellt mindre radavstånd.

Exempel färre än fyrtio ord:
Andersson (2015) skriver om personcentrerad vård och vilka fördelar denna vård kan ha. "Personcentrerad vård ökar kvaliteten i vården och både patienter och personal ger denna högt betyg" (s. 123).

Exempel fler än fyrtio ord:
OBS!
Blockcitatet ska ej ha citattecken. Ingen punkt efter parentesen när den innehåller en sidhänvisning till blockcitatet.

Saknar artikeln, webbsidan etc. sidnumrering och du har citerat?

I så fall anger du rubriken och det stycke där ditt citat återfinns.

Exempel:

(Smith 2018, Introduction, st. 3)

(Socialstyrelsen, 2020, Om resultatet, st. 4)

Referensen till referenslistan görs utifrån det material du använt.

DOI-nummer

DOI-nummer är ett unikt ID-nummer som artiklar kan få. Det är upp till tidskriften att bestämma om DOI används eller inte. Det kan också vara så att artikeln är publicerad innan man började med DOI-nummer år 2000, då har den inte heller fått ett DOI-nummer.

När en artikel har ett DOI-nummer skriver du med det i slutet på referensen. DOI-numret ska hyperlänkas, d.v.s. göras klickbar, d.v.s. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021150. Läsaren ska ha möjlighet att enkelt klicka sig vidare från din text till den du hänvisar till.

Love, M. F., Sharrief, A., Chaoul, A., Savitz, S., & Beauchamp, J. E. S. (2019). Mind-body interventions, psychological stressors, and quality of life in stroke survivors: A systematic review. Stroke, 50(2), 434-440. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021150

Ändra DOI-numret

När du skriver uppsats på C- och D-nivå behöver du ändra lite i den DOI-länk du har om den innehåller raden ezproxy.server.hv.se.

Varför det? Jo, länkar med ezproxy.server.hv.se länkar läsaren in till Högskolan Västs resurser. Din uppsats kan ju bli läst av andra än oss på högskolan här i Trollhättan och då kommer de inte in på den webbsida där artikeln finns.

Det här DOI-numret https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1111/jocn.14325 behöver göras om till följande https://doi.org/10.1111/jocn.14325.

Du tar bort det fetmarkerade och bindestrecket mellan DOI och org byter du ut till en punkt. https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.1111/jocn.14325.

Testa länken innan du arbetar vidare!

Om DOI-nummer saknas

Om DOI-nummer saknas kompletterar du artikelreferensen med länk till tidskriftens webbsida, alternativt en länk till fulltext om den fungerar för läsaren. Tänk på att alla inte kommer åt Högskolan Västs resurser.

Exempel:
High, B. (2019). Cancer Care. What You Need to Know About Caring for Breast Cancer Survivors. MEDSURG Nursing, 28(2), 189-209. http://www.medsurgnursing.net/ 

I en del fall kan även e-böcker ha DOI-nummer.

Om DOI-länk inte fungerar, utelämna den.

Mer om DOI och länkar hittar du på APA Style: When to include DOIs and URLs.

Efternamn

Det finns många olika format på efternamn, ett eller två, med och utan bindestreck, med prefix eller suffix. Hur det än ser ut ska din referens alltid matcha det som står på dokumentet du använt dig av. Några exempel:

Författaren heter:
Daniel J. Kleiven-Karlsson

I löpande text: Kleiven-Karlsson (2016)... alt ... (Kleiven-Karlsson, 2016).

I referenslistan: Kleiven-Karlsson, D. J. (2016)...

Författaren heter: 
Ulla Hällgren Graneheim

I löpande text: Hällgren Graneheim (2004)... alt ...(Hällgren Graneheim, 2004).

I referenslistan: Hällgren Graneheim, U. (2004)...

Författaren heter:
Simone de Beauvoir

I löpande text: de Beauvoir (1944)... alt ...(de Beauvoir, 1944).

I referenslistan: de Beuavoir, S. (1944)... 

FÖRKORTNINGAR

En förkortning är en kort form av ett ord eller en fras. Förkortningar används för att öka tydlighet och läsbarhet, men samtidigt ska du använda dem sparsamt. När du ska använda en förkortning skriver du första gången ut ordet/begreppet i löpande text med förkortningen i parentes. Därefter använder du förkortningen konsekvent i resten av texten.

Exempel:
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) arbetar för att ge sjuksköterskorna i Sverige en god arbetsmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). SSF är också ett organ för sjuksköterskestudenter som under sin utbildning erbjuds medlemskap.

I referenslistan skriver du:
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). (2018). Vi arbetar med. https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/ 

Förnamn

Om författaren heter Anna-Lena Karlsson skriver du Karlsson, A-L.

Om författaren heter Lars Erik Bengtsson skriver du Bengtsson, L. E.

Hänvisa till fler än en källa i samma mening

Om du hänvisar till fler än en källa i samma mening/stycke så gäller följande

Efternamnen ska stå i bokstavsordning med semikolon (;) mellan. Detta för att det är den ordning de kommer i referenslistan.

Exempel:
(Andersson, 2019; Davidson m.fl., 2017; Svensson & Hansson, 2020).

Om du har två eller fler källor med samma författare så skrivs de i ordningen äldst först, nyast sist. Detta för att det är den ordning du har i referenslistan.

Exempel:
...(Andersson, 2011; Andersson, 2014; Andersson, 2020).

Om du vill hänvisa till de tre källorna i översta exemplet (Andersson, 2019; Davidson m.fl., 2017; Svensson & Hansson, 2020) men tycker att Svensson och Hansson är mest relevant kan du skriva . . .

(Svensson & Hansson, 2020, se också Andersson, 2019; Davidson m.fl., 2017). Då bryter du bokstavsordningen och därefter går du åter till den.

Ibid

Ibid används inte i APA.

LÄNKAR/URL:ER

När det gäller länkar, så kallade URL:er till dokument, artiklar, webbsidor et cetera så ska länkarna i ditt arbete vara klickbara (hyperlänkade) i ditt dokument om det kommer publiceras eller läsas online.

Ska det inte publiceras eller läsas online får du välja om länkarna ska vara klickbara eller inte.

Publikationsår

Om publikationsår saknas anges istället (u.å.) för "utan år" om du skriver din text på svenska respektive (n.d.) för "no date" om du skriver din text på engelska. 

Sekundärkälla / Andrahandskälla

En sekundärkälla, kan också kallas andrahandskälla, är en text som refererar till en primärkälla. Primärkälla är till exempel en studie som dokumenterats i form av en vetenskaplig artikel. En avhandling är också en primärkälla. Men, så fort forskaren refererar till någon annan så är det hans eller hennes primärkälla och använder du dig av denna så är det din sekundärkälla.

Det du vill referera till med hjälp av sekundärkällan är en tolkning som en annan författare gjort av en text. Använder du en sekundärkälla får din läsare tredjehandsinformation.

Undvik så långt det är möjligt att använda sekundärkällor. Använd dessa när originalverket är äldre eller svårt att få tag på. Sträva alltså efter att hitta den källa som sade det först.

I löpande text anges båda verken. Det måste tydligt framgå att du hänvisar till en sekundärkälla.

Exempel:
Assigioli fann att… (i Teigen, 2018).

Enligt Kristoffersen (2005) menar Orem att…

I exemplen ovan är det Teigens och Kristoffersens böcker/artiklar som jag läst och jag refererar då till dessa i referenslistan.

Assigioli och Orem ska inte ha utgivningsår då jag inte hänvisar till dem

Texthänvisning, aktiv och passiv


Aktiv texthänvisning när författaren görs aktiv, utanför parentesen:
Svensson (2020) hänvisar till att man ska ....

Passiv texthänvisning när författaren görs passiv, inuti parentesen:
Palliativ vård är den vård som erbjuds patienten vid livets slut (Willman, 2018).

REFERERA TILL ANONYM KÄLLA

Kravet på att referera försvinner när du som textförfattare har lovat en individ/grupp/organisation att få vara anonym. Om du skriver uppsats skriver du ofta om anonymiseringsförfarandet i metodavsnittet. Om du skriver en mindre uppgift kan du nämna förfarandet i en fotnot. Hänvisa allmänt, varken i löpande text eller i referenslistan ska något finnas med som avslöjar vem/vilken/vilka du haft kontakt med.

Exempel:

Gruppens webbplats gav information om…

Respondent A menar att…

Läs mer om referering till anonym källa på apastyle.apa.org.

Referenslistan

  • Referenslistan återfinns sist i arbetet, men innan ev. bilagor.

  • Referenserna ska stå i alfabetisk ordning i listan och delas inte in i olika kategorirubriker.
  • Alla källor du använt i texten ska med i referenslistan och vice versa utom personlig kommunikation och "hela webbsidor". Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten inte tas inte med.

  • Om du ska ha hängande indrag i din referenslista så kan du läsa om det här; Skapa hängande indrag i
    Word.

Två eller fler källor

Om du har två eller fler källor med samma författare men olika utgivningsår - 2016 kommer före 2018, gäller även SFS och SOSFS.

Samma författare

Om du har källor där författarna är samma, fortsätt tills det skiljer sig åt, bokstavsordningen styr.

Exempel:

Brink, E., Alsén, P., & Berghammer, M. (2016). …

kommer före Brink, E., Alsén, P., & Rejnö, Å. (2011). …

När referenser Inleds med siffror

När referensen inleds med siffror, alfabetiseras de i referenslistan som om siffrorna var skrivna med bokstäver. Om din referens börjar med 1177.se ska alltså de ses som att det börjar på E i referenslistan.

Exempelvis kommer Edvinsson före 1177 som i sin tur kommer före Eriksson eftersom 1177 utläses "elvasjuttiosju".

Olika källor med samma förstaförfattare och år, alternativt alla författare och år är samma

När fler referenser har samma författare och publikationsår lägger du till ett a, b, c… efter året. Bokstaven används både i löpande text och i referenslistan.

I löpande text får Olsson (2018a) ett a då den källan används först i din text. (Olsson, 2018b) får ett b då den kommer tvåa i din text. 

Olsson (2018a) fann i sin studie att sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön hårdnat medan en annan studie av samma författare visade att fallet inte var så (Olsson, 2018b).

I referenslistan styr titeln, Arbetsmiljön med A kommer före Sjuksköterskors som börjar på S. I detta fall kommer då (2018b) före (2018a).

Olsson, A. (2018b). Arbetsmiljön en viktig faktor för tillfredsställelsen för sjuksköterskor. Tidningen Arbetsmiljö, 56(12), 11–13

Olsson, A. (2018a). Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön. Sjuksköterskan, 34(2), 34–46.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen