Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibliotekets utvecklingsråd

Bibliotekets utvecklingsråd är ett högskoleövergripande organ för samråd och diskussion om bibliotekets delaktighet och roll i Högskolan Västs utveckling. Rådsorganets fokus ska ligga på frågor som knyter an till arbetet med förverkligandet av högskolans vision och strategier, och behandla bibliotekets roll i de särskilda strategiska utvecklingssatsningar som görs i koppling till detta.

Rådet sammanträder två gånger per termin

Läs mer om bibliotekets utvecklingsråd

Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd

Gruppen, som tidigare hette Referensgrupp för DiVA, har funnits under ett par års tid, men i samband med att Högskolebiblioteket intensifierade sitt arbete med forskarstöd ändrades namnet till Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd.

Gruppen ska ge respons på bibliotekets arbete med forskarstöd i syfte att utveckla denna funktion.

I stödet ingår bl a:

  • DiVA
  • Open Access och parallellpublicering
  • Publiceringsfrågor
  • Bibliometri
  • Stöd vid databassökningar

För att bibehålla aktiviteten i gruppen ska deltagarna vidarebefordra mötenas innehåll till sina respektive institutioner samt återkoppla från institutionerna.

Varje termin hålls två möten och anteckningarna läggs ut på denna webbplats.

Deltagare:

Sevtap Gurdal, Institutionen för individ och samhälle
Christina Cliffordson, Institutionen för hälsovetenskap
Bo Svensson, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Lena Pareto, Institutionen för ekonomi och IT
Suppleant: Eva Johansson

Peeter Päts, Forskningsrådgivare
Kristina Eriksson, Studierektor för Forskarutbildningen
Maria Skyvell Nilsson, Studierektor för Forskarutbildningen (vik för Kristina Eriksson)

Astrid Olsson, Bibliotekarie
Hanna Gadd, Bibliotekschef och sekreterare för gruppen
Elisabeth Näverå, Sammankallande och ansvarig bibliotekarie

Senast uppdaterad av Biblioteket