Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel kännetecknas av att den är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Att tidskriftsartikeln är vetenskapligt granskad, "peer-reviewed", innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare före publicering.

Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer.

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment:

  • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
  • Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
  • Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
  • Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
  • Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
  • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Det finns tre olika typer av vetenskapliga artiklar:

  1. Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.

  2. Översiktsartiklar som är kritiska utvärderingar där författaren organiserar, integrerar och utvärderar tidigare publicerade studier.

  3. Teoretiska artiklar där författaren utifrån existerande forskning lägger fram en ny teori, analyserar eller kritiserar existerande teorier.

 

Senast uppdaterad av Biblioteket