Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En bibliometrisk forskningsevaluering kan till exempel ligga till grund för en bedömning av bidrag från olika delar av den vetenskapliga organisationen. Denna bedömning kan i sin tur underlätta den vetenskapliga progressionen.

Mätning av forskningsaktivitet och produktion

Forskningsaktivitet avspeglas genom produktion av publikationer och genom antalet citeringar som görs av publikationer.

Forskningsproduktion innebär produktionen av publikationer och antal citeringar som publikationerna får (påvisar synligheten för tidskrifterna på den globala marknaden.

Bibliometrisk forskningsevaluering innebär bedömning av forskningsaktiviteten och –produktionen vid en högskola.

Bibliometriska indikatorer kan i huvudsak delas in i kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Med bibliometri mäter man kvantitet och med forskningsevaluering avses mätning av kvalitet. Finns det ett samband mellan dessa faktorer?

Bibliometriska indikatorer - kvantitativa

Med hjälp av de kvantitativa indikatorerna kan man göra beräkningar som baserar sig på antalet citeringar och publikationer.

  • Totala antalet publikationer och citeringar är det enklaste bibliometriska måtten för att redovisa antalet publikationer och citeringar över en tidsperiod för en artikelproducerande enhet, exempelvis en forskargrupp, en institution, ett universitet eller ett land.

  • Antalet publikationer och citeringar per forskare är ett relativt kvantitetsmått som är kompenserat för den analyserade enhetens storlek och därför indikerar tydligare vetenskaplig produktion i förhållande till investerade resurser.

  • Den bibliometriska indikatorn, kronindikatorn, används ofta vid utvärderingar. Med hjälp av denna mäter man antalet citeringar per publikation, jämfört med genomsnittet för tidskrifter inom samma ämne.

  • Top 5% anger de artiklar som hör till världens mest citerade under samma år inom samma ämnesområde. Dessa förutsätts vara av samma artikeltyp.

Bibliometriska indikatorer - kvalitativa

Med hjälp av kvalitativa indikatorer gör man beräkningar utifrån det relativa antalet citeringar och används alltså för att ange ett mått på tidskrifters kvalitet. 

  • Immediacy Index är ett mått på hur snabbt en tidskrift citeras. Totala antalet citeringar som erhållits under ett år divideras med antalet publikationer som publicerats i tidskriften under samma år.

  • Med hjälp av Cited Half-life mäter man om en tidskrift kan tänkas ha ett mer långsiktiga värde. Det räknas ut genom att man studerar antalet år, om man går bakåt i tiden från det senaste året, som står för 50% av citeringarna som mottagits av den citerade tidskriften under det senaste året.

  • Journal Impact Factor räknar man ut genom att dividera antalet citeringar som de artiklar, vilka publicerats i tidskriften under de två föregående åren, mottagit under det senaste året med antalet artiklar som publicerats i tidskriften de två föregående åren.

  • Man kan sedan skilja mellan summa JIF och medel JIF. Summa JIF får man fram genom att man summerar alla individuella artiklars impact-faktorer. Medel JIF räknar man ut genom att sedan dividera summan av artiklarnas impact-faktorer med antalet artiklar. Man får då fram medelvärdet av de individuella artiklarnas impact-faktorer.  
Senast uppdaterad